Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel -

Innledning

Økonomi og ledelse er et av HiGs best søkte studier. HiG har tett samarbeid med det tunge industrimiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull, praktisk tilnærming til sitt fag i tillegg til teoretisk. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt! Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie ved HiG.

Gjennom den fleksible økonomiutdanningen ved HiG tilbyr vi deg som student/arbeidstager muligheten å kombinere utdannelse med jobb, bosted eller andre forhold som gjør at fulltidsstudiet er utelukket. Studiet går over 4 år, og vil i stor grad være nettbasert. Man trenger med andre ord ikke oppholde seg på campus, og man har stor fleksibilitet angående studiesituasjonen.

Gå direkte til emnetabell

Studentene kan velge spesialisering innenfor områdene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering. Utdanningen har en klar næringslivsprofil, er tverrfaglig, yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et deltidsstudium, og normert studietid er 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av tilsvarende studiebelastningen for en heltidsstudent.

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng i universitets- og høgskolesystemet, noe som tilsvarer tre års heltidsstudier. Studiet er en grunnutdanning og fører frem til graden ”Bachelor i økonomi og ledelse”.

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og administrative fag, og etter endt utdanning skal kandidatene:

 • Kunne lede administrative funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet, i privat eller offentlig sektor.
 • Ha god innsikt i og forståelse for økonomiske sammenhenger, sentrale problemområder, industriens utfordringer, miljøsikring og etiske problemstillinger.
 • Ha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper på fagfeltene bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi, og metodefag.
 • Ha dybdeinnsikt i en av profilene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering.

Internasjonalisering

Studentene kan erfare kort vei til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 7. semester. Det er samarbeid med
• Karlstad Universitet
• Högskolan Dalarna
• Fachhochschule Schmalkalden (FhS)
• South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City i South Dakota, USA.

Andre universitet vil komme til.

Målgruppe

Studiet er utviklet for å gi studenter/arbeidstagere muligheten til å kombinere studiene med jobb, bosted eller andre forhold som gjør heltidsstudiet vanskelig. Kandidatene bør ha interesse for å lede mennesker og å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper.

Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

• bedrifts- og forretningsutvikling
• administrasjon
• økonomistyring, investering og finansiering
• drift og logistikk
• markedsføring
• prosjektering
• konsulent- og rådgivningsvirksomhet

Vi ønsker søkere fra videregående skoler, studenter fra fagskole eller med relevant realkompetanse.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Nettbasert læring

Studiet går over fire år og det er nettbasert. Nettbasert fleksibel læring vil si at undervisning og veiledning ikke er timeplanfestet på samme måte som i tradisjonell utdanning. Studenten vil ved studiestart bli gitt tilgang til en internettbasert læringsarena. Ved å benytte et tildelt brukernavn og passord, kobles studenten til et lukket "klasserom" på denne nettbaserte arenaen. Her vil man finne all informasjon av både administrativ og faglig art; faglige artikler, forelesninger, oppgaver, verktøy for kommunikasjon og for innlevering av obligatoriske studentarbeider, veiledning/tilbakemeldinger fra lærerne, diskusjonsrom med andre studenter kan opprettes osv.

Progresjonen i hvert emne vil følge det som er vanlig for campusstudentene. Studenten må selv holde seg orientert om ulike hendelser i studiet ved å kontinuerlig besøke læringsarenaen. Det er derfor av avgjørende betydning at studenten på et tidlig tidspunkt tilegner seg ferdigheter og holdninger i bruk av internettet som læringsarena. Studiet er organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning, og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring.

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt industrinettverk aktivt i læringsarbeidet. For den fleksible studenten består dette i et næringsrelatert pensum og obligatoriske arbeidsoppgaver som man henter og leverer på internett. Ved spørsmål og behov for hjelp, vil faglærer være tilgjengelig på e-post og telefon.

Det første studieåret består av grunnleggende emner som investering, økonomistyring og ledelse med arbeidslivsjuss. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet, og bli motivert for emner som følger de tre neste årene i studiet. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer seinere i studiet.

Det andre og tredje året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi og ledelsesfagene. Disse årene består av emner som bedrifts- og forretningssystemer, mikro-/makroøkonomi, ledelse, markedsføring, prosjektledelse, strategivurderinger og finansregnskap.

I det fjerde studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene. I vårsemesteret velges fordypningsprofil handel, strategi-gjennomøring eller internasjonalisering. Bacheloroppgave gjennomføres innenfor valgt profil.

De ulike profilene:

 • Handel: Ledelse av mange organisasjoner med ulike kulturer. Økonomistyring, merkevarebygging, distribusjonskjeder og kunnskap om kjededrifter.
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Økonomistyring, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.
 • Internasjonalisering: Kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, kulturforståelse, studieopphold ved internasjonalt ledede fagmiljøer, samt at det jobbes med muligheter for studieopphold ved internasjonale konsern. Studiet skal videre gi kunnskap om å drive næringsvirksomhet i en global konkurransesituasjon, her vil kulturforståelse være et viktig element.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbygging av studiet. Det er målet at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter

 • Fagpersonalet skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer. Fagpersonalet og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings og utviklingsprosjekter
 • Vi vil bringe studentene inn i prosjekter i bedriftene hvor de fortrinnsvis skal jobbe sammen ned næringslivets folk og høgskolens egne forskere og undervisningspersonell.

Videre studier
Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SMF1042F Økonomistyring O 10              
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10              
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss O   10            
SMF2111F Investering og finansiering O   10            
SMF2181F Mikroøkonomi O     10          
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O     10          
SMF1181F Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O       10        
SMF1261F Merkevarebygging O       5        
SMF2062F Markedsføring O       5        
SMF2211F Foretaksstrategi O         10      
SMF3011F Endringsledelse O         10      
SMF1212F Prosjektledelse O         10      
SMF2151F Finansregnskap O           10    
SMF3021F Makroøkonomi O           10    
SMF2191F Ledelse og organisasjonspsykologi O             10  
TEK2031F Teknologiledelse O             10  
SMF3051F Handel V               10
SMF3041F Strategigjennomføring V               10
SMF3031F Internasjonalisering V               10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O               20
Sum: 20 20 20 20 30 20 20 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 8. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 • Handel
 • Strategi-gjennomføring
 • Internasjonalisering