eGIS - Nettbasert årsstudium i geografiske informasjonssystemer - EGIS

Innledning

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er betegnelse på systemer der en kan håndtere stedfestet informasjon, dvs. informasjon som inneholder opplysninger om hvor ting er plassert/foregår. Dette kan brukes til å koble informasjon knyttet til samme geografiske områder, en type kobling som ellers kan være svært vanskelig/umulig å gjøre. Stedfestet informasjon, tradisjonelt i form av kart, er et nyttig hjelpemiddel til mange fagområder.

Gå direkte til emnetabell

Dette studiet er laget for at personer med ulik fagbakgrunn skal kunne ta i bruk GIS innen sitt fagområde. Innholdet i dette årskurset baseres seg på undervisningsopplegg opprinnelig utarbeidet i et europeisk samarbeidsprosjekt finansiert gjennom LeonardoDaVinci-programmet. Partnere fra 6 europeiske land deltok i prosjektet.

Ettårig videreutdanning i Geografiske Informasjons systemer (GIS) er en utdanning der studentene spesialiserer seg i håndteringen av geografisk informasjon. Bruk av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er sentralt i hele studiet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Dette er et videreutdanningsstudium som tilsvarer et år på heltid, og alle beståtte emner gir til sammen 60 studiepoeng (sp). Det legges i utgangspunktet opp til å ta studiet på deltid over tre år.

Forventet læringsutbytte

eGIS er et studium der studenter med bakgrunn fra et fagområde lærer å utnytte GIS som verktøy innenfor sitt område. Ved gjennomført studium skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og utførelseskompetanse i innsamling av stedfestet informasjon og bearbeiding, forvaltning og presentasjon av denne, og kunne benytte denne kunnskapen i det fagområdet studenten har bakgrunn i. Studenten skal ha opparbeidet øvelse i å bruke IKT-utstyr og GIS-programvare. Han/hun skal kunne ta vare på økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser av bruk av stedfestet data i en organisasjon og bidra med GIS-kompetanse i tverrfaglige aktiviteter. Etter fullført studium vil studentene kunne arbeide som GIS-spesialister innen sitt fagområde, for eksempel innen ulike typer planlegging, prosjektering av anlegg, forvaltning av naturresurser eller innen IKT-utvikling/drift.

Internasjonalisering

Studiemateriellet er tilrettelagt på engelsk. Hele eller deler av studiet vil derfor egne seg for studenter som ikke behersker norsk. Siden studiet også er nettbasert, vil det egne seg for studenter ved utenlandske (og norske) studiesteder som vil lære om GIS, men som ikke har GIS-tilbud ved sin egen institusjon.

I og med at dette er et nettbasert studium med lite krav til tilstedeværelse på HiG, er det ikke aktuelt med ordinær student-utveksling med utenlandske studiesteder i dette studiet.

Dersom studenten har en bachelorutdanning eller tilsvarende ved studiestart, kan dette studiet telle som 1. året på en 2-årig nettbasert masterutdannelse (LUMA-GIS) ved Lunds Universitet i Sverige.

Målgruppe

Studiet retter seg først og fremst til deltids-studenter, som av ulike grunner ikke kan/vil oppholde seg lengre perioder på campus.

Aktuelle kandidater er:

  • Høgskoleingeniører fra alle studieretninger og skoler.
  • Personer med fullført bachelor-utdanning (3-årig utdanning fra høgskole/universitet)
  • Personer med fullført master-utdanning (5-årig utdanning fra høgskole/universitet)
  • Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis.

Opptakskrav og rangering

Søkere med minst ett års avsluttende høgere utdanning er kvalifisert for studiet. Søkere som er 23 år eller eldre kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innledning
Studiet er bygd opp for å fylle arbeidslivets behov for GIS-kompetanse på et praktisk utøvende nivå.

Studiet er nettbasert. Ved studiestart vil det være en oppstartsamling. Hvert emne vil også (dersom der er behov) innledes med en samling. Ut over dette vil all kommunikasjon mellom studenter og veileder foregå nettbasert, først og fremst via HiG’s LMS (pr dato ClassFronter). Det forutsettes at studentene selv har kunnskap og passende utstyr til å utnytte denne undervisningsformen.

Kvalitetssikring
Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer:

  • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
  • Kvalitetssikringssystemer og involvering
  • Forskningsbasert undervisning
  • Sensurordning

Pedagogiske metoder
Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom moderne, studentaktive undervisningsmetoder. Introduksjonspresentasjoner, veiledning på nett og gruppearbeid, undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering. I nettbasert undervisning er det en utfordring å få til kontakt mellom studenter. For å få til dette oppfordres det til å etablere grupper av studenter og arbeide med innleveringsoppgaver i disse grupper.

Oppbygning, innhold
Studiet er bygget opp med en basis av obligatoriske emner. I studiet er det også satt opp en del valgfrie emner. Dette er spesialiseringsemner der det er mulighet for å velge hva en trenger. Det forventes at tilbudet av valgemner etter hvert vil utvides. Det arbeides med å tilrettelegge flere emner for nettbasert studieløp. Det vil derfor etter hvert komme opp alternative emner på den valgfrie delen.

Tekniske forutsetninger

Det er en forutsetning at studentene har tilgang på PC med mulighet for oppkobling til internett, og der studenten kan installere nødvendig fag-programvare.

IKT brukes intensivt i studiet, og dette krever at kandidatene enten har, eller raskt har evne til å skaffe seg, gode ferdigheter i bruk IKT. Studiet bruker i stor grad markedsledende GIS-programvare. Studentene får de nødvendige lisensene på GIS-programvare fra høgskolen.

Emnetabeller

Emnetabell - eGIS

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
GEO1121 GIS Intro O 10          
GEO2182 GIS 2 V   10        
GEO2261 GIS i arealplanlegging V     10      
GEO1171 Introduksjon til databaser O       5    
GEO2172 Innføring av GIS i organisasjoner V       7,5    
GEO2191 Modellering og forvaltning av geografiske data V         7,5  
GEO3951 Hovedprosjekt Geomatikk-årsstudier O           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne