Fagkandidat finansiell rådgiver - H_FAGFINAN

Innledning

Denne studieplanen omfatter opplæring som skal dekke anbefalte krav til fagkompetanse for finansielle rådgivere i bank og finansbransjen. Definisjon av finansiell rådgivning (ref. Rapport 2008: Autorisasjon av finansielle rådgivere):

”Med finansiell rådgivning forstås personlig veiledning og anbefalinger knyttet til plassering av kundens finansielle formue.”

Fra 1.4.2009 er det innført en nasjonal autorisasjon: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) som innebærer at alle som skal drive finansiell rådgivning og deres nærmeste ledere, må ha bestått en kunnskapsprøve bygget på en Fagplan og en praktisk prøve (ref.: www.autorisasjonsordningen.no).

Denne studieplanen omfatter den fagkompetansen en finansiell rådgiver trenger i forhold til fagplanen, og gir tittelen fagkandidat finansiell rådgiver. Studiet har også som mål å øke deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter i bruk av digitale verktøy.

Studiets varighet, omfang og nivå

Totalt består studieløpet i av 30 studiepoeng som tilsvarer 1/2 års heltidsstudium. Programmet strekker seg normalt over 1,5 år, men kan tilpasses individuelle behov. Studentene må ha gjennomført programmet innen 3 år etter oppstart på første emne.

Studiet er et lavere grads studium.

Forventet læringsutbytte

Målet for en finansiell rådgiver er å ha samlet kompetanse til å gi kunden, bransjen og omverdenen trygghet for at det er kvalitet i rådgivningen. Rådgivningen skal skje ut fra kundens behov og innenfor rammene av egen rolle og virksomhet. God rådgivningskikk skal være grunnlaget for all finansiell rådgivning slik at bransjen omdømme ivaretas og styrkes.

Finansiell rådgivning innfor personmarkedet er et fagområde som krever fagkompetanse innenfor:

• Etikk
• Regelverk
• Personlig økonomi
• Makroøkonomi
• Finansmarkeder
• Produktgrupper

Rådgiveren skal vite nok om fagområdene til å erkjenne sin egen faglige begrensning og vite hvor man kan henvende seg til fagekspertise der det er nødvendig. Rådgiveren skal forstå implikasjoner av bestemte økonomiske disposisjoner, og ha forståelse for relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. En finansiell rådgiver skal vite hvilket rammeverk som regulerer rådgivningsprosessen og kunne anvende denne i praktisk arbeid, enten det er regulert gjennom lovverk og retningslinjer, (bransje-) normer eller etisk standard.

Alle kompetanseområdene har innslag av kunnskap, holdninger og ferdigheter. Det er likevel slik at kunnskap er den viktigste pilaren i fag- og produktdelen av opplæringen som igjen danner grunnlag for ferdigheter i den konkrete rådgivningssituasjon. Rådgiveren må for eksempel besitte visse ferdigheter innen anvendt økonomisk analyse, kalkulasjon og praktisk lovanvendelse for å kunne gi konkrete råd som harmonerer med kundens praktiske situasjon.

Etterlevelse av ”God Rådgivningsskikk” er helt avgjørende for kvaliteten i rådgivningen, og det understrekes derfor at de skal gjelde for all rådgivningsvirksomhet i finansnæringen. En rådgiver må forstå sin egen rolle, forskjellen mellom salg og rådgivning samt hvilke konsekvenser egne råd kan føre til med hensyn til ansvar overfor kunder. Dette studieprogrammet tar sikte på å sikre god faglig kompetanse samt kunnskap om etikk, rammebetingelser og holdninger.

Bestått studium skal gi den enkelte en faglig trygghet. Ved å vite hvilke rammer som gjelder for rådgivningen, vil den enkelte være tryggere til å drive salg og rådgivning.

Digital kompetanse
Studiet har også som mål å øke deltakernes digitale kompetanse. I forhold til fremtidens læringsarena i finansbransjen, er digital kompetanse helt nødvendig for å kunne ta ansvar for egen kompetanse, vedlikeholde denne gjennom bruk av ulike læringsressurser samt å kunne samhandle med kollegaer eller andre ressurser.

Med begrepet ”digital kompetanse” tas her utgangspunkt i Erstads (2005) tilnærming som angir ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. I studiet vil dette innebære at studentene aktivt må anvende sin digitale kompetanse til presentasjon av egne faglige meninger og dele dette med andre. Digital kompetanse angis ikke som læringsutbytte i de enkelte emner, men inngår i studiets overordnete læringsutbytte, og således implisitt i de enkelte emner.

Avgrensning
Dette studieprogrammet gir ikke ferdighetstrening i salg og rådgivningsprosessen men vil være et viktig faglig grunnlag for trening i salg og rådgivning. Et eget program i God rådgivningsskikk ivaretar både fagkunnskap innenfor god rådgivningsskikk og rådgivningsprosessen faser, ferdighetstrening og et casebasert skriftlig arbeid bygget på kompetansekravene til AFRs praktiske prøve

Internasjonalisering

Det stilles ikke krav til internasjonalisering.

Målgruppe

Studieprogrammet retter seg primært mot ansatte i finansbransjen som ønsker å kvalifisere seg til finansielle rådgivere eller leder for finansielle rådgivere.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år vil kunne bli vurdert ut fra realkompetanse.

Det er ikke krav til relevant yrkeserfaring, men det understrekes at for å ha best utbytte av studieprogrammet bør studenten arbeide med finansiell rådgivning. Dette for å få utbytte av cases og oppgaver som knyttes til rådgivningssituasjoner.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

”Finansiell rådgivning – Fagkandidat” består av grunnstammen med Etikk og regelverk samt Personlig økonomi på til sammen 15 studiepoeng, og en faglig fordypning innen ”Plassering” på 15 studiepoeng. Dette dekker teoridelen som legges til grunn for autorisasjon som finansiell rådgiver. Emnene anbefales å tas i den rekkefølge

Emnet ”Etikk og regelverk” omfatter presentasjon av bransjenormen for god rådgivningsskikk og tar for seg erfaringer fra klagesaker innen finansiell rådgivning. Videre introduseres studentene for etikkens verktøy og teorier, profesjonsetikk og ytringsetikk samt håndterning av etiske dilemmaer i rådgivningssituasjoner.

Regelverkdelen av emnet omfatter Lov om Verdipapirhandel og øvrig regleverk som regulerer det avtalerettslige forholdet mellom personkunden og banken, med fokus på god forretningsskikk, hovedregler og viktige elementer, definisjoner og informasjonskrav og dokumentasjonskrav

Emnet ”Personlig økonomi” tar for seg hvilke behov kunden har i de ulike livsfasene, og hvordan man beregner ulike sider av privatøkonomien som for eksempel skatt, pensjon og arveavgift. Emnet tar også for seg sentrale og relevante juridiske emner innenfor arv, samlivsformer og mindreårige. Disse to nevnte emnene er felles for all rådgivningsvirksomhet.

”Plassering” er det siste emnet, og består av det faglige grunnlaget for finansiell rådgivning i personmarkedet. Dette innebærer en gjennomgang av sentrale finansfaglige temaer som har relevans for plassering av kunders finansformue.

”Finansiell rådgivning – Fagkandidat” består dermed av:

Emne STP
   
Etikk og regelverk 5
Personlig økonomi 10
Plassering 15
   

Studiet er ett av tre studier som gir rådgivningskompetanse innen henholdsvis forsikring, finansiell rådgivning og kredittrådgivning innen personmarkedet. Studiene bygger på en felles grunnstamme som omfatter etikk, regelverk og personlig økonomi. Grunnstammen utgjør 15 studiepoeng. Dette suppleres med en fagutdanning innen ett av de tre områdene, og avsluttes med et felles emne som skal gi studentene praktisk rådgiverkompetanse.

I tillegg kan man ta et tilleggsemne ”Mentoring” som fokuserer på den praktiske siden av rådgivning. Dette er illustrert i figuren over.

Gjennomføring

Studiet er nettbasert noe som innebærer at internett brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Mesteparten av kommunikasjonen mellom lærer og student skjer også ved bruk av internett. Dette medfører en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære campustudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i nært samspill mellom lærer og student. Studenten bør dermed ha en minimum kunnskap i bruk av IKT.

Tidsbruk
Nettbaserte utdanninger inneholder gjerne færre tilrettelagte undervisningssituasjoner enn ved ordinær campusutdanning. Det er da viktig å være klar over at den samlede arbeidsmengden vil være lik uavhengig av hvilken modell som velges. Ved nettbasert utdanning forventes det mer selvstudier og individuelt organisert gruppearbeid enn ved tilsvarende campusstudier.

Samlinger/ nettforelesninger
For hvert emne vil det bli arrangert flere nettforelesninger, samt noen seminarer hvor studentene samles og arbeider sammen med veileder. Nettforelesninger skjer ved at foreleser benytter webkonferansesystemer for å formilde sin forelesning, og studentene kan da motta denne individuelt på sin egen datamaskin. Det anvendes både lyd og bilde, slik at studentene må ha nødvendig teknisk utstyr for å delta på disse.

Omfanget av samlinger er angitt i tabellen:

Emne Samlinger
Etikk og regelverk

2 dagers startsamling

3 – 5 nettforelesninger

Personlig økonomi

1 dags startsamling

3 - 5 nettforelesninger

Plassering

2 samlinger à en dag

3 - 5 nettforelesninger

Veiledning
Veiledning skjer ved bruk av ”Nettcafè” der studentene kan legge inn sine spørsmål, og veileder besvarer disse innen rimelig tid. I tillegg tilbys veiledning i forbindelse med nettforelesningene.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:
• Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
• Nettilkobling

Software:
• Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel FlashReader, Acrobat Reader etc)

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer).

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
K1151 Etikk og regelverk O 5    
K1150 Personlig økonomi O   10  
K1152 Plassering O     15
Sum: 5 10 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne