Kommunalfinans - KOMFINANS

Innledning

Bakgrunn for studiet

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Målt i forhold til nasjonalregnskapstall for fastlands-Norge utgjør kommune- Norge (etter statens overtagelse av ansvaret for sykehusdriften) mellom 10 og 20 % av samlete inntekter, forbruk og sysselsetting. Kommunesektorens netto rentebærende gjeld utgjør ca. 45 % av brutto driftsinntekter. Netto rentebærende gjeld er antatt å utgjøre om lag NOK 120 MRD, eller noe under halvparten av brutto rentebærende gjeld på NOK 200 MRD. Sektorens samlete pensjonsmidler til forvaltning er anslått til NOK 180 – 200 MRD.

Kommunal sektor vil direkte og indirekte ha et forhold til finansmarkedene gjennom følgende fire hovedaktiviteter:

1. Betalingsformidling og kontohold
2. Låneopptak og gjeldsforvaltning
3. Finansinvesteringer og finansforvaltning
4. Pensjonsforpliktelser og pensjonsforvaltning

Innslaget og betydningen av disse fire aktivitetene vil variere mellom kommunene og derfor få forskjellig prioritet fra kommune til kommune. Beviste prioriteringer eller tilfeldige svingninger - det er ikke tvil om at kommunene i form av sin størrelse disponerer økonomiske og dermed finansielle midler som gjør det forvaltningsmessig uforsvarlig å ikke ha et aktivt forhold til finansforvaltningen.

Kommunene fikk 1. april 2001 en forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (finansforskriften) som understreker arbeidsdelingen mellom de folkevalgte og administrasjonen; de folkevalgte (kommunestyret eller fylkestinget) skal vedta et finansreglement som fastlegger rammer for instrumentbruk og risiko, mens administrasjonen utøver finansforvaltningen i h. t. disse rammene og rapporterer tilbake til kommunestyret/fylkestinget om den finansielle forvaltning. Med finansforskriften ble kommunene eksplisitt pålagt å etablere regler for finansforvaltningen som kommunestyret skal ta stilling til. Kommunestyret skal i tillegg påse at det er etablert betryggende rutiner for å håndtere finansiell risiko.

Fra og med 1. juli 2010 trår en ny finansforskrift for kommunene i kraft. Denne nye forskriften legger enda sterkere vekt på viktigheten av egen finanskunnskap, oppfølging av administrative rutiner og en seriøs rapportering av finansielle resultater og finansielle risiko.

For at administrasjonen skal kunne utføre sine oppgaver innenfor finansområdet på en forsvarlig måte kreves det kunnskaper som ikke er vanlige innenfor norske kommuner og fylkeskommuner. Gjennom et nettbasert studie i ”Kommunalfinans” gis det et vesentlig bidrag til å øke tilgjengeligheten av informasjon om finansbransjen med fokus på en praktisk til nærming.

Studiets faglige innhold og idégrunnlag

Fagområdet finans har tradisjonelt ikke vært et område som har blitt viet stor interesse innen for et kommunalt videreutdannelsesmønster. Det kan være flere grunner til dette, men det er åpenbart at finanssektoren selv og de akademiske institusjonene har ”akademisert” finanshåndtering til et nivå som det ikke har vært naturlig for kommunalt ansatte å søke seg inn mot. Det er satt i gang et langsiktig arbeid for å gjøre noe med dette.

Det har blitt utarbeidet en helhetlig finansiell håndbok som et operativt og effektivt verktøy for kommuner og fylkeskommuner (Finanshåndboken). Ved oppdatering og elektronisk ajourføring av Finanshåndboken skal kommunal sektor bli tilført kunnskap om gode og praktiske løsninger på sine finansielle utfordringer. Finanshåndboken er både en undervisningsbok, oppslagsbok og et praktisk hverdagsverktøy.

Som en oppfølging av Finanshåndboken er det utviklet et nettbasert studium i finans for kommunesektoren på høyskolenivå. Studiet leder opp til eksamen og studiepoeng og vil gjennom dette gi økonomimedarbeidere innenfor kommunal sektor en mulighet til videre profesjonsutvikling.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet
Programmet strekker seg normalt over 1 år, men kan tilpasses individuelle behov. Studentene må ha gjennomført programmet innen 2 år etter oppstart på første emne.

Omfang
Studieprogrammet gir totalt 30 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet.

Nivå
Studiet er en lavere grads utdanning i høgskole- og universitetssystemet.

Forventet læringsutbytte

Studiet knyttes tett opp til gammel og ny finansforskrift. Finansforskriftene er hjemlet i § 52 i kommuneloven. § 52 gir noen sentrale føringer:

• Kommunene skal selv lage finansreglement
• Midler skal forvaltes slik at tifredsstillende avkastning kan oppnås
• Det skal ikke tas vesentlig finansiell risiko i forvaltningen
• Kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall

Studiet vil gi innsikt i praktisk finansforvaltning ved bruk av eksempler og forslag til handlingsregler. Det settes fokus på målstyring, noe som forutsetter at resultatene faktisk måles. Uten konkret resultatmåling er det vanskelig å ha klare begreper om resultatoppnåelse, og verdien av finansforvaltningen vil bli tilsvarende redusert. Det vil derfor være sentralt å sette opp kriterier for hva som måles, hvorledes det måles og hva det måles mot.

I tillegg er det viktig at studiet også ivaretar behovet for innføring og opplæring i finansielle emner som er av betydning for kommunal sektor. I denne sammenheng står forståelsen av finansiell risiko (ikke minst det å unngå vesentlig finansiell risiko) og den praktiske gjennomføringen av finansielle transaksjoner sentralt.

Etter gjennomført studium skal studentene være i stand til å:

1. Lage, administrere og etterleve et gjennomgående finansreglement for hele kommunenes finansforvaltning
2. Forstå alle aktuelle finansielle transaksjoner,
3. Gjennomføre låneopptak, rentebinding på lån, plassering i bank og plassering i verdipapirfond
4. Gjennomføre en finansforvaltning med tilfredsstillende avkastning målt i forhold til aktuelle sammenligninger
5. Unngå vesentlig finansiell risiko
6. Forestå en finansiell rapportering som gir kommestyret visshet for at punktene 1. – 5. er ivaretatt

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utveksling av studenter over landegrensene.

Målgruppe

Studiet tar mål av seg til å utdanne personer ansatt i kommunal sektor (kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, kommunale bedrifter og kommunerevisjonen) som driver med finansforvaltning som en del av kommunenes totale økonomiforvaltning.

Personer som i utgangspunktet blir ansatt i kommunal sektor for å benytte hele sin arbeidstid innenfor finansforvaltning som fagfelt, antas å ha annen høyere spesialutdannelse og er ikke innenfor den primære målgruppen for ”kommunalfinans”.

Opptakskrav og rangering

Opptak vil være basert på generell studiekompetanse.

Opptakskrav til enkeltemner
• Kommunalfinans I – Likviditets- og gjeldsforvaltning: Generell studiekompetanse
• Kommunal finans II – Aksjer og langsiktig forvaltning: Bestått Kommunalfinans I
• Kommunal finans III – Finansiell rapportering: Bestått Kommunalfinans I og II

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

1. Oppbyggingen er på ingen måte tilfeldig. Det er både en naturlig progresjon i forhold til kommunenes utfordring i finansmarkedet, en progresjon i forhold til kravene i forskriften om kommunens finansreglement og en progresjon i forhold til matematisk og finansiell vanskelighetsgrad.

2. ”Traktformen” i figuren henspeiler på at læringsløpet tar utgangspunkt i et utkast til et finansreglement (pålagt gjennom lov og forskrift) som gradvis bygges ut etter hvert som vi går igjennom de enkelte fagtemaene og ender opp med et altomfattende ”endelig” finansreglement.

3. Selv om emne 1 kan stå på egne ben, og emne 1 og 2 kan stå på egne ben, er det en klar målsetting at studentene skal avslutte med emne 3. Emne 3 oppsummerer på mange måter temaer fra emne 1 og emne 2 og setter disse inn i en sterkere matematisk kontekst.

Tabellen under viser innhold, omfang og målsetning i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet:

Emne Omfang Beskrivelse av læringsmål

Kommunal finans I – Likviditets- og gjeldsforvaltning

Emnekode K1112

10 sp Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor rentemarkedet og renteforvaltning, slik at man i en arbeidssituasjon kan gjennomføre nødvendige transaksjoner rundt forvaltningen av kommunens kortsiktige likviditet og gjeldsportefølje. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå rentemarkedenes funksjon og de risiki som forskjellige transaksjoner medfører og være i stand til å anvende og formidle dette til kommunens ledelse.

Kommunal finans II – Aksjer og langsiktig forvaltning

Emnekode K1113

10 sp Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor aksjemarkedet og porteføljeteori, slik at man i en arbeidssituasjon kan anvende og gjennomføre nødvendige transaksjoner rundt forvaltningen av kommunens langsiktige likviditet. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå de forskjellige finansmarkedenes funksjon og de risiki som transaksjoner medfører, både enkeltvis og i en porteføljesammenheng, og være i stand til å formidle dette til kommunens ledelse.

Kommunal finans III – Finansiell rapportering

Emnekode K1114

10 sp Målet for emnet er at studenten skal få forståelsen av de viktigste sidene innenfor finansiell rapportering, slik at man i en arbeidssituasjon kan forestå slike rapporter for kommunens finansielle porteføljer. Det legges spesiell vekt på at man som finansmedarbeider skal forstå den finansielle rapportering for de forskjellige produktene, både i forhold til avkastning og risiko, og enkeltvis og i en porteføljesammenheng, og være i stand til å anvende og formidle dette til kommunens ledelse.

Gjennomføring

Studiet er nettbasert noe som innebærer at internett brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Mesteparten av kommunikasjonen mellom lærer og student skjer også ved bruk av internett. Dette medfører en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære campustudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i nært samspill mellom lærer og student. Studenten bør dermed ha en minimum kunnskap i bruk av IKT.

Tidsbruk
Nettbaserte utdanninger inneholder gjerne færre tilrettelagte undervisningssituasjoner enn ved ordinær campusutdanning. Det er da viktig å være klar over at den samlede arbeidsmengden vil være lik uavhengig av hvilken modell som velges. Ved nettbasert utdanning forventes det mer selvstudier og individuelt organisert gruppearbeid enn ved tilsvarende campusstudier.

Samlinger/nettforelesninger
For hvert emne vil det bli arrangert nettforelesninger, samt noen seminarer hvor studentene samles og arbeider sammen med veileder. Nettforelesninger skjer ved at foreleser benytter webkonferansesystemer for å formilde sin forelesning, og studentene kan da motta denne individuelt på sin egen datamaskin. Det anvendes både lyd og bilde, slik at studentene må ha nødvendig teknisk utstyr for å delta på disse.

Omfanget av samlinger er angitt i tabellen:

Emne Samlinger
Kommunalfinans I

2 dagers startsamling

3 – 5 nettforelesninger/veiledning

Kommunalfinans II

1 dags startsamling

3 - 5 nettforelesninger/ veiledning

Kommunalfinans III

2 samlinger à en dag

3 - 5 nettforelesninger/ veiledning

Veiledning
Veiledning skjer ved bruk av ”Nettcafè” der studentene kan legge inn sine spørsmål, og veileder besvarer disse innen rimelig tid. I tillegg tilbys veiledning i forbindelse med nettforelesningene.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:
• Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
• Nettilkobling

Software:
• Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel FlashReader, Acrobat Reader etc)

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer). 

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
K1112 Kommunalfinans I- Likviditets- og gjeldsforvaltning O 10    
K1113 Kommunalfinans II- Aksjer og langsiktig forvaltning O   10  
K1114 Kommunalfinans III- Finansiell rapportering O     10
Sum: 10 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne