Nettbasert utdanning - NETPE

Innledning

Studiet i Nettbasert utdanning er et frittstående studieprogram som tilbyr studiepoengskompetanse. Det passer for den som jobber med planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av læring via nett. Studiet består av tre emner. For å få godkjent Nettbasert utdanning som studium med 30 studiepoeng, må studenten ha gjennomført og bestått alle tre emnene. Studiet er et deltidsstudium og tilbys som en kombinasjon av samlinger og studier via Internett.

Gå direkte til emnetabell

Bakgrunn for studiet

Nasjonalt har en i senere år vektlagt bruk av informasjonsteknologi (IKT) i høgskolestudier, noe som kommer til uttrykk i nasjonale rammeplaner for profesjonsutdanninger og myndighetens prioriteringer. Et eget studium i Nettpedagogikk er derfor et viktig tiltak i denne sammenheng.

Det er mange begreper som benyttes om hverandre når det gjelder læring via nett, og i tillegg brukes engelske begreper på norsk uten oversetting. Vi bruker begrepet Nettpedagogikk synonymt med ”Nettbasert utdanning” som kjennetegnes ved at:

  • lærer og student er atskilte i rom og/eller tid, i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning
  • en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten, i motsetning til selvstudier og privatundervisning
  • datanett blir brukt til å formidle lærestoff
  • datanett blir brukt til reell toveiskommunikasjon i læreprosessen, slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere og administrativt personell

(Morten Flate Paulsen (2001): ”Nettbasert utdanning”, NKI forlag.)

Med økt fokus på nettpedagogikk ønsker høgskolen å stimulere til utvikling fra tradisjonelle undervisningsformer mot bruk av digitale verktøy. Ikke fordi all opplæring skal foregå nettbasert, men fordi ikt gir nye pedagogiske muligheter. Muligheter lærerne må settes i stand til å drøfte og anvende kritisk slik at høgskolens studietilbud stadig utvikler seg videre. En slik videreutvikling vil også møte økte krav fra omgivelsene til tilgjengelighet for høgskolestudier og bedre muligheter for fleksible studieopplegg for studentene.

Studiet i Nettpedagogikk vil også på en god måte møte behovet for økt digital kompetanse i utdanningssystemet utenfor høgskolen.

Det finnes pr. i dag ikke noe direkte sammenlignbart studietilbud i Norge. Det er derfor god grunn til å anta at studietilbudet vil vekke stor interesse regionalt og nasjonalt.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på totalt 30 studiepoeng, og gjennomføres normert i løpet av 1,5 år.

Forventet læringsutbytte

Studiets mål er at studentene skal tilegne seg pedagogisk og teknologisk kompetanse slik at de selv kan planlegge, utvikle og gjennomføre studieopplegg for læring via nett. Studentene skal etter studiet kunne redegjøre for sentrale pedagogiske problemstillinger knyttet til nettbasert utdanning. Studentene skal også kjenne til de viktigste teknologier og arbeidsformer i nettbasert utdanning og kunne gjøre kvalifiserte valg når egne studieopplegg utvikles.

Studiet skal også utvikle deltakernes ferdigheter i pedagogisk refleksjon slik at de blir i stand til å arbeide bevisst og målrettet med videreutvikling av eksisterende kompetansehevingstiltak hvor nettbasert utdanning blir en naturlig del.

Formålet med studiet er å kvalifisere ansatte i høgere utdanning og offentlig virksomhet til å ta i bruk ny teknologi i utdanning og opplæring. Studiet skal øke deltakernes muligheter for å kritisk kunne ta stilling til nye medier i nettbasert utdanning i et felt i stadig endring.

Internasjonalisering

Målgruppe

Studiets målgruppe er todelt:

  • Medarbeidere i høgere utdanning og offentlig sektor, som ønsker å øke kompetansen innenfor feltet nettbasert utdanning, med vekt på å videreutvikle tradisjonelle undervisningsformer mot større grad av nettstøttet undervisning, og praktiske ferdigheter i å utvikle egne nettbaserte kurs
  • Studiet er også meget godt egnet for medarbeidere og ledere innen offentlig sektor som arbeider med intern kompetanseutvikling, og på denne måten vil øke bestillingskompetansen innenfor feltet.

Opptakskrav og rangering

Formelt krav for opptak er generell studiekompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet omfatter tre emner:

1. Digitale medier i nettbasert utdanning

2. Veiledning og evaluering på nett

3. Digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning

Det kan undervises i mer enn ett emne i semesteret og kan da overlappe noe i tid, avhengig av innhold og sammenheng.

1.semester: K1138- Digitale medier i nettbasert utdanning (10 studiepoeng)

Emnet tilbys som en 10 studiepoengs enhet på deltid over 14 - 16 uker. Hoveddelen av emnet gjennomføres via nett med aktiv utforsking og bruk av synkrone og asynkrone digitale medier, studier av litteratur og jevnlige refleksjonslogger. Det gjennomføres tre dagsamlinger hvor ulike verktøy for digital kommunikasjon prøves ut og settes opp mot læringspsykologiske problemstillinger. Studenten må, som en del av studieløpet, benytte de forskjellige digitale kommunikasjonskanalene og utviklet egne nettbaserte studiesider basert på dette.

2.semester: K1139- Veiledning og evaluering på nett (10 studiepoeng)

Emnet tilbys som en 10 studiepoengs enhet på deltid over 14-16 uker. Emnet påbegynnes og avsluttes på nett. Det gjennomføres tre dagsamlinger underveis i studieløpet. Disse samlingene kan en delta på via videokonferanse og nett. Emnet er casebasert, hvor studenten vekselvis arbeider med bearbeidede case relatert til pensum og case fra egen praksis. Emnet stiller store krav til egenaktivitet på nett i vekslende roller som student, veileder og evaluator.
Emnet er basert på å utvikle et veilednings- og evalueringsopplegg for eget prosjekt. I tillegg legges det opp litteratur til støtte for den nettbaserte læringsprosessen.

3.semester: K1140- Digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning (10 studiepoeng)

Emnet tilbys som en 10 studiepoengs enhet på deltid over 14-16 uker. Det legges vekt på grunnleggende pedagogiske problemstillinger knyttet til nettbaserte læringsaktiviteter, og empirien for valgene som foretas. Det gjennomføres tre dagsamlinger hvor ulike verktøy for digital innholdsproduksjon problematiseres og prøves ut. Studenten må benytte et utvalg av de digitale produksjonsverktøyene som en del av studieløpet og må redegjøre for de valgene som gjøres. Studentene utvikler under veiledning sitt eget nettkurs fra a til å. Emnet avsluttes med at studentene får tilgang til og kan evaluere hverandres nettkurs.

Arbeidsformer

Studiet gjennomføres som et deltids kombinert studium med 9 dagsamlinger over 3 semestre, og arbeid på nett i mellomperiodene. Antall samlinger vil variere med emnene. Studiet bruker bevisst en veksling mellom samlinger, individuelle og gruppebaserte arbeidsformer via nett. Studenten må derfor aktivt forholde seg til sine medstudenter og forplikter seg på deltakelse i felles faglige aktiviteter på nett.

For å gi læringen en tett praktisk forankring, skal alle deltakerne gjennom studiet arbeide med sitt eget prosjekt, som kan være et kurs eller emne en har ansvaret for. Arbeidet med disse prosjektene vil skje både i grupper på samlingene og individuelt mellom samlingene, dels med andre deltakerne som veiledere (for å få praktisk erfaring med veiledning på nett) og dels med høgskolen som veiledere.

Studiet legger stor vekt på bruk av digitale verktøy og vil kreve at studenten installerer og aktivt anvender de verktøy som behandles.

Pensumlitteraturen utgjør ca. 2000 sider. Fastlagt pensum fra høgskolen er ca. 1400 sider og finnes i emnebeskrivelsene. Pensum Ca. 600 sider er studentens selvvalgte pensum og skal godkjennes av høgskolens lærere som et arbeidskrav forut for innlevering av fordypningsoppgaven. Selvvalgt pensumlitteratur kan være knyttet til både teoretiske og praktiske studier, inkludert fordypningsoppgaven. Studenten skal gi en detaljert skriftlig oversikt over selvvalgt pensum med en kortfattet begrunnelse for hvorfor dette er valgt.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H)
K1138 Digitale medier i nettbasert utdanning O 10    
K1139 Veiledning og evaluering på nett O   10  
K1140 Digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning O     10
Sum: 10 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne