Operativt lederskap - HOPLED

Innledning

Gjennom utviklingsarbeidet til Jostein Kleiveland og Harald Innbjør m.fl. er det etablert en relativt unik og veldokumentert anvendelse av det yrkespedagogiske fagfeltet rettet mot operative ledere og i disse lederes naturlige element: i virksomhetene. Dette har fått betegnelsen OPL programmene. Det er derfor i dette studiet lagt til rette for en mer arbeidsplastilpasset tilnærming. Undervisningen foregår ute hos den enkelte virksomhet og studentene (heretter kalt deltakerne) er normalt sett ledergruppen i virksomheten, eller deler av virksomheten, sammen med utvalgte stabs- og fagledere. I tillegg er det vanlig at hovedtillitsvalgt og hovedverneombud er deltakere.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er delt i to emner. K1147 "Operativt lederskap: Hverdagskommunikasjon" 15 studiepoeng og K1148 "Operativt lederskap: Utvikling og kompetansestyring" 15 studiepoeng. Hvert emne går normalt over 12 dagssamlinger og 11 mellomperioder. Emnene vil normalt strekke seg over 18 måneder hver, tilsammen 3 år dersom man tar det i et strekk. Det er mulighet for tilpasninger, alt etter virksomhetens behov for større eller mindre intensitet i studiet, men det anbefales ikke å ta hvert emne på kortere tid enn 12 måneder.Studiet gir totalt 15 + 15 studiepoeng i høyskole- og universitetssystemet og kan innpasses i en bachelorgrad. Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studie skal studentene/deltakerne være i stand til

  • å skape resultater sammen med og via medarbeidere
  • å avklare krav og forventninger - i egen bedrift, og kunne kommunisere disse internt og eksternt
  • å kompetansetilpasse - kunne beskrive, utvikle og iverksette tiltak i henhold til bedriftens kompetansebehov
  • å skape rammer for jobbbutførelse - kunne tilegne seg oversikt over ansattesog bedriftens forutsetninger, og igangsette og gjennomføre nødvendige endringer

Se ellers utdypende beskrivelser under hvert emne.

Internasjonalisering

Ingen utvekslingsmuligheter i dette studiet.

Målgruppe

Dette studiet er rettet mot aktører innen arbeidslivet som har en operativ lederoppgave. Med dette mener vi personer som leder operatører – dvs den menige medarbeider. Operative ledere kan ha mange ulike titler. Driftsledere, fabrikkledere, plassledere og enhetsledere er ofte meget operative. Av aktuelle operative ledertitler ellers kan vi nevne: avdelingsledere, formenn og baser, tilrettelegger, koordinator, prosessansvarlige, gruppeledere, superbrukere, teamledere, prosjektledere osv. Felles for disse er at de skal bruke mye av tiden sin i direkte samarbeid med de utførende medarbeidere.

Opptakskrav og rangering

Generell studikompetanse, eventuelt basert på realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Både på samlinger og i mellomperiodene vil det bli brukt ulike læringsformer, avhengig av hvilke tema som bearbeides, hvilke oppgaver deltakerne jobber med og hvem de samhandler med i sitt arbeid.Når vi behandler hovedaktivitetene i endringsarbeidet vil vi så langt det er mulig legge opp til følgende arbeidsmetodikk:

  1. Ledelsens og/eller omgivelsenes erfaringer og forventninger i forhold til utfordringen blir presentert.
  2. Deltakerne bearbeider emnet i gruppen og i plenum hvor også faglig påfyll blir gitt fra kursledelsen. Handlingsplaner på hvordan løsninger skal integreres i hverdagen blir utarbeidet.
  3. Handlingsplanene blir gjennomført i mellomperioden, med veiledning.
  4. Erfaringene blir presentert og bearbeidet på neste samling og blir samlet i en felles konklusjon som presenteres for ledelsen og/eller omgivelsene. Dette danner også grunnlag for korrigeringer i neste mellomperiode

Tekniske forutsetninger

Alt materiell, alle oppgaver og alle besvarelser kommuniseres via læringsplattformen Fronter. Deltakerne må beherske standard MS programvare og vanlig bruk av internett. Og de må ha tilgang til PC med nettilgang.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
 
K1147 Operativt lederskap - Hverdagskommunikasjon O
K1148 Operativt lederskap - Utvikling og kompetansestyring O
Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne