Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere - K1169

Innledning

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) har i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomført en kartlegging av anestesisykepleieres virksomhet i akutt prehospitalt arbeid. Kartleggingen viste at anestesisykepleiere i alle helseregioner deltar i denne virksomheten i større eller mindre grad. Det påpekes et behov for økt kompetanse innenfor feltet og at kompetanse fra anestesiavdeling ikke automatisk kan overføres til arbeid prehospitalt.

Prehospitalt arbeid krever stadig oppdatert kunnskap og i tillegg er hver aktør en viktig del av det prehospitale team, noe som forutsetter trening og krever helhetsforståelse av virksomheten. Mange anestesisykepleiere har gjennomført eksisterende kurs innen dette feltet, men disse dekker bare begrensede områder og er komprimerte kurs med lite rom for ”å fordøye” faginnholdet.

Høgskolen i Gjøvik har i samarbeid med ALNSF utarbeidet oppdragsstudiet ”Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere”. I studiet legges det vekt på mye praktisk ferdighet og simuleringstrening slik at studenten oppnår handlingskompetanse i det prehospitale feltet.

Studiets varighet, omfang og nivå

 • Studiet er et deltidsstudium med normert studietid til 24 uker over ett semester.
 • Studiet gir 15 studiepoeng.
 • Det forutsettes at søkeren har Videreutdanning i anestesisykepleie.

Forventet læringsutbytte

Etter endt kurs har studenten oppdatert kunnskap og handlingskompetanse i:

 • prehospitalt arbeid både i transport-, utrykningstjeneste og ved store ulykker/katastrofer
 • medisinske prosedyrer for innsats på skadested
 • å kunne iverksette akuttmedisinske tiltak

Målgruppe

Anestesisykepleiere

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav:

Videreutdanning i anestesisykepleie

Rangering:

Ansiennitet i stilling som anestesisykepleier

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet retter seg mot å tilføre studenten oppdatert og kunnskapsbasert handlingskompetanse i å kunne delta i prehospitale akutte situasjoner.

Studiet organiseres i tre kurs som hver bygges opp rundt obligatoriske ferdighet og simuleringsøvelser som gjennomføres ved Høgskolen i Gjøvik.

 • Det forutsettes at studentene i forkant og etterkant av samlingene leser litteratur, gjør nettbaserte studieoppgaver, forberedelser før og etterarbeid etter samlingene.
 • Trening ved hjelp av prosedyre og ferdighetsøvelser
 • Simuleringsøvelsene tar utgangspunkt i case med tema og mål for de enkelte kurs.
 • Studentene jobber i forkant av kurs 1 og 2 med case i grupper (skrive- og diskusjonsfunksjon nettbasert i Fronter)
 • Studentene vurderes ved bruk av simuleringsøvelse i kurs 3 (vurderingsskjema etter Ottawa scale benyttes) og ved hjemmeeksame i gruppe over 20 uker.
 • Studenten skriver refleksjonsnotat til godkjenning.
 • Det forutsettes at studentene deltar som opponentskap på hverandres oppgaver og presentasjoner.

Ved senere studietilbud kan simuleringscase i kurs benyttes av eksterne deltakere som repetisjon/sertifisering.

Studenter som ikke i sitt arbeidsforhold deltar i ambulanse eller AMK virksomhet, er selv ansvarlige før oppstart av studiet, å gjøre avtale om hospitering.

Studiets innhold:

Kurs 1:
Organisering av prehospital tjeneste,
Ambulanseutstyr og funksjon
Akuttmedisin
Luftveishåndtering
Sjokk og væskerecuscitering.
HLR
Farmakologi/legemiddelhåndtering

Kurs 2:
Konflikthåndtering, skarpe oppdrag, egensikkerhet
CRM, kommunikasjon
Skademekanikk
Ferdighetstrening

Kurs 3:
Transportmedisin
Katastrofearbeid, beredskap
Lovgivning, etikk og kommunikasjon
Eksamen

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at den enkelte student har pc med internett-tilkobling tilgjengelig, og etter innføring, kan benytte Fronter som lærings- og informasjonsplattform.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
K1169 Prehospitalt arbeid for anestesisykepleiere O 15
Sum: 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne