Videreutdanning i ultralyd for radiografer - VULTRALYD

Innledning

Studiet «Videreutdanning i ultralyd» tilrettelegges som et modulbasert deltidsstudium over 2 år. Normert studietid er 2 år med progresjon svarende til halv tid, det vil si en forventet studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke. Studiet gir formell kompetanse 60 studiepoeng innen høyere utdanning, og er en klinisk videreutdanning og yrkesfaglig spesialisering innen ultralyd, som gir yrkestittelen sonograf. Studiet er bygget opp etter anbefalinger innen ultralydopplæring fra ”European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology”(EFSUMB), Level 1.

Gå direkte til emnetabell

Videreutdanningen skal bidra til en helsetjeneste av høy faglig kvalitet gjennom å øke studentenes kompetanse innen ultralyd med vekt på relevant praksis, klinisk spesialisering og fagutvikling innen feltet.

Seksjon for radiografi og helseteknologi ved Høgskolen i Gjøvik tilbyr også Bachelor i radiografi (180 studiepoeng) som ble etablert som selvstendig utdanning ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2004, etter tre år som filial under Høgskolen i Bergen. Ved siden av videreutdanninger i hhv. datateknikk og bildebehandling for radiografer (30 sp) og videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering (15 sp), utgjør disse utdanningene studieporteføljen innen Institutt for helseteknologi.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en videreutdanning i ultralyd, tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 år. Normert studietid er 2 år med progresjon tilsvarende halv fart, det vil si en forventet studieinnsats på ca. 20 timer per uke. Studiet gir formell kompetanse 60 studiepoeng (ECTS) innen høyere utdanning.

Forventet læringsutbytte

Ved sluttført studium skal studentene ha kunnskaper om, forståelse for og innsikt i ultralyd som diagnostisk metode.

Studenten skal gjennom studiet utvikle en spesialkompetanse innen ultralyd, som gir en handlingskompetanse til å kunne gjøre selvstendige diagnostiske undersøkelser.

Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Etter gjennomført studium skal studenten:

- Ha en bred oversikt over ultralydteknologien og de prinsipper som ligger til grunn for ultralyd som diagnostisk metode.

- Ha inngående kunnskap og ferdigheter i å vurdere normal anatomi og gjenkjenne patologiske prosesser ved ultralydundersøkelser.

- Beherske ultralydteknikkens tekniske utfordringer ved selvstendig gjennomføring av en ultralydundersøkelse.

- Ha oversikt over praktiske standardundersøkelser.

- Ha kunnskap og ferdigheter i gjennomføring av selvstendige ultralydundersøkelser innen områder som omfattes av studiet.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter i dette studiet.

Målgruppe

Studiet er primært rettet mot radiografer som arbeider ved radiologiske avdelinger, med ultralyddiagnostikk som en av modalitetene, og som innehar en spesiell interesse for ultralyddiagnostikk.

Opptakskrav og rangering

Da dette studiet er et oppdragsstudie ifra Divisjon Medisinsk Service, Sykehuset Innlandet, vil det kun være tilgjengelig for studenter fra denne divisjonen.

Opptakskrav til studiet er autorisert radiograf med minimum 2 års radiografpraksis.

I tillegg må studenten være ansatt ved en Radiologisk avdeling og ha mulighet til praksis på et ultralydlaboratorium. Studenten må også ha ordnet med veileder på egen avdeling. Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets innhold og arbeidskrav er tilrettelagt for å møte studentenes behov for fordypning i forhold til ultralyd. Klinisk kompetanse oppøves og utvikles gjennom å gjøre og å erfare – og å reflektere over disse erfaringene med bakgrunn i tidligere erfaringer, teoretisk og praktisk kunnskap. Studiet henter kunnskap fra ulike fag og kunnskapstradisjoner.

Studiet har 3 moduler med en indre faglig progresjon og sammensetning.
Innhold og krav er tilrettelagt for videreutvikling fra et nivå som tilsvarer kompetent radiografiutøvelse.

Metode

Det vil naturlig være utstrakt bruk av veiledning i praktisk ultralydarbeid i utdanningen. Det vil tilrettelegges for veiledet praksis av en radiolog på den enkeltes arbeidssted i samarbeid med helseforetakene.

Arbeidsformer
Studentenes tilknytning til egen arbeidsplass og studiets induktive tilnærming har betydning for både undervisnings- og arbeidsformer. Kunnskap er ingen faste og uforanderlige ideer, men skapes og utvikles kontinuerlig. Lærestoffet og arbeidsformene møtes i en prosess der målet er mer erfaring og utvikling. Det innebærer varierte og fleksible arbeidsformer tilpasset lærestoff og læringsmål.
Studiet benytter både egenaktivitet og selvstudier, praksis, studiedager med forelesninger, ferdighetstrening og gruppearbeider, individuell og gruppeveiledning. Både skriftlige og muntlige øvinger blir vektlagt.

Det er en forutsetning at studentene benytter nettstøttet læring med Classfronter. Gjennomføringen av studiet forutsetter derfor tilgang til PC med internett-tilkopling.
Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave.

Oppbygging

Studentene er i arbeid på sine respektive radiologiske avdelinger.

Den praktiske delen av studiet består av øvelser, hovedsaklig ferdighetstrening på

ultralydapparater, og i veiledet praksis på en radiologisk avdeling. Hvis studenten ikke

allerede arbeider innen en ultralydavdeling må studenten selv sørge for å skaffe seg

relevant praksisplass, helst innen egen organisasjon.

Studentens arbeidsgiver har forpliktelser i forhold til tilrettelegging for øvelser og

ultralydpraksis med faglig veiledning. Dette dokumenteres i egen avtale om ansvars-

og oppgavefordeling mellom studentens arbeidsgiver og Høgskolen i Gjøvik.

Det blir gjort nærmere rede for studiets organisering, innhold, arbeidsformer, arbeidskrav, retningslinjer for arbeidskrav og fordypningsoppgave og vurderingsformer i emnebeskrivelser (vedlegg til Studieplan som foreligger ved studiestart). Litteraturoversikt foreligger samtidig og begge kompletteres ved behov som viser seg i løpet av studiet.

Den teoretiske undervisningen foregår ved Høgskolen i Gjøvik gjennom samlinger av 1 – 5 dagers varighet. Det vil være 2 – 3 samlinger per semester.

Teoriundervisningen er synkronisert med den praktiske veiledningen.

Studiet vil være modulbasert og inneha en naturlig oppbygging innen de ulike fagområdene.

Modul 1 : vil inneholde grunnleggende ultralydfysikk og apparatlære. Modulen vil også inneholde ergonomi. Noen praktiske øvelser med ultralydapparat vil bli lagt inn i denne modulen. Modulen vil avsluttes med en 2 timers multiple choice eksamen. Mer detaljert innhold i denne modulen vil komme i eget modulhefte.

Modul 2 : vil inneholde normalanatomi/patologi ved abdominale lidelser og sykdomslære i abdominale lidelser. I denne modulen vil studenten få praktiske øvelser med et ultralydapparat i å se anatomi/patologi. Veiledning med radiolog på egen avdeling vil begynne i denne modulen og bør være minimum 1-2 dager på ultralydlab.. Studenten bør gjøre minimum 150 undersøkelser med veileder. Modulen avsluttes med en hjemmeeksamen. Mer detaljert innhold i denne modulen vil komme i eget modulhefte.

Modul 3 : vil inneholde normalanatomi og patologi i abdomen samt veiledet praksis på ultralydlab. Studenten må ha minimum 1-2 dager i uken på ultralydlab. med veileder. Studenten bør gjøre minimum 300 selvstendige undersøkelser. Modulen avsluttes med en fordypningsoppgave samt en praktisk eksamen. Mer detaljert innhold i denne modulen vil komme i eget modulhefte.

Moduler Obligatoriske arbeidskrav Vurdering

Modul 1: Vår 2009

RAD8041-Ultralydfysikk og apparatlære

10sp

Modulen består av både teori og praktiske øvelser. Obligatorisk frammøte på samlingene.

Studenten skal ha fokus på ultralydfysikk, apparatlære og arbeidsstilling.

2 timer multiple choice eksamen

Bokstavkarakter

Modul 2: Vår/ Høst 2009

RAD8051-Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi

20sp

Studenten skal ha fokus på den underliggende fysikken, på anatomi og patologi, samt lesing / tolkning /gjenkjenning / av ultralydbildene /signalene

Veiledet praksis:

Det anbefales at minst 5-10 undersøkelser gjøres pr. uke av studenten under veiledning av radiolog.

Totalt bør antall undersøkelser være over 150.

Hjemmeoppgave i etikk og kommunikasjon med muntlig fremføring.

Skriftlig hjemmeeksamen. Kan skrives i gruppe av 2-3 studenter.

Bestått/ikke bestått

Modul 3: Vår/høst 2010

RAD8061- Veiledet praksis i abdominal ultralyd

20sp

RAD8071- Fordypningsoppgave i Ultralyd

10sp

Praksis:

Det anbefales at minst 5-10 undersøkelser gjøres selvstendig pr. uke av studenten. Studenten beskriver selv utvalgte undersøkelser

Totalt bør antall undersøkelser være over 300.

Det vil bli gjort vurderinger av studentene underveis i praksis og vurderingsskjema vil bli skrevet.

Veileder vurderer studenten i praksis gjennom eget vurderingsskjema i første og andre semester.

Studenten får vurdering bestått/ikke bestått i praktisk utførelse av både intern og ekstern sensor

Studenten skriver en fordypningsoppgave som kan skrives i gruppe av 2-3 studenter.

Oppgaven presenteres muntlig på seminar.

Bokstavkarakter

Jobbmuligheter etter endt utdanning

Behovet for sonografer vil variere med størrelsen på de forskjellige radiologiske avdelinger. Man antar behovet vil være 1-3 sonografer pr. avdeling. Det blir et tillitsforhold mellom den medisinsk faglige ansvarlige radiolog å vurdere om sonografen kan praktisere på avdelingen.

Muligheter for videre studier

Studiet kan eventuelt inngå i oppbygningen av en Master grad. Dette er ikke ambisjoner ved HIG i dag.

Emnebeskrivelser

Ligger vedlagt, eller finnes på www.hig.no

Litteraturliste

Ligger vedlagt ved studiestart.

Emnetabeller

Videreutdanning i ultralyd 2010-2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
RAD8041 Ultralydfysikk og apparatlære O   10      
RAD8051 Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi O     20    
RAD8061 Veiledet praksis i abdominal ultralyd O       10 10
RAD8071 Fordypningsoppgave i Ultralyd O       5 5
Sum: 0 10 20 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne