Årsstudium i mediemanagement -

Innledning

Høgskolen i Gjøvik har siden 1978 hatt utdanninger rettet mot mediebransjen. Gjennom Årsstudiet i mediemanagement tilbys en innføring i fagområder som økonomi og ledelse i mediebedrifter.

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på ett år. Omfanget er 60 stp.

Nivå i kvalifikasjonsrammeverk: Syklus 1

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi studenten innføring i og forståelse for økonomi og ledelse. De skal også få kunnskaper i organisering av medieproduksjon.

Studenten skal utvikle forståelse for medieproduksjon(er) sett i sammenheng med de økonomiske forhold i en bedrift. Og forstå grunnleggende forhold innen fagfeltene medieproduksjon, økonomistyring, ledelse og arbeidslivsjus.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen deler av studiet i utlandet.

Målgruppe

Målgruppene for studiet er:

· Studenter som ønsker å få en innføring i mediefag og ledelse, men ønsker å vente med å velge spesialisering.

· Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført høyere- eller fagutdanning.

· Søkere som har arbeidslivserfaring og ønsker kunnskap innen medieproduksjon.

Studiet kan inngå som ett år i Bachelor i mediemanagement eller Bachelor i medieproduksjon (studenten begynner i 2 studieår med noe tilpasning).

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. Første semester fokuserer på økonomi, forretningssystemer og ledelse i mediebedrifter spesielt. Annet semester fokuserer på ledelse generelt, samt merkevarebygging og markedsføring. Det blir også tilbudt et emne der studenten kan velge fordypning enten i videoproduksjon, trykksakproduksjon eller webdesign.

Studentene vil gjennom studiet gjennomføre en del praktiske oppgaver knyttet til de ulike emner. Oppgavene gjennomføres både som gruppearbeide og individuelt. Studiet gjennomføres som forelesninger, oppgaveløsninger, seminar og bedriftsbesøk.

Tekniske forutsetninger

Det er ingen spesielle forutsetninger knyttet til Årsstudiet i mediemanagement.

Emnetabeller

Årsstudium i mediemanagement 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10  
IMT1311 Management i mediebedrifter O 10  
SMF1042 Økonomistyring O 10  
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10
IMT1291 Webdesign V   10
IMT1232 Trykksaksproduksjon V   10
IMT1331 Digital videoproduksjon V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne