Årsstudium i teknologidesign -

Innledning

Årsstudium i teknologidesign er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøet ved Raufoss industripark og TotAl gruppen (regionale aluminium-bedrifter). Hensikten er å utdanne kandidater som kan bistå bedriftene å møte morgendagens utfordringer innen produktformgiving og kontinuerlig forbedring av prosessene. Årstudiet er basert på emner fra Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL), og tilsvarer første studieår i bachelorutdanningen. Det mulig etter avtale å gjøre individuell tilpasning ved å bytte ut noen emner med andre linjegodkjente emner. Du kan selvfølgelig også fortsette på bachelorutdanningen TDL. Det er også mulig ved individuell tilpasning å fortsette på studiet Bachelor i økonomi og ledelse, ØKAD.

Gå direkte til emnetabell

Studiet tilpasses næringslivets behov og følger ikke noen nasjonal rammeplan. Etterspørselen for uteksaminerte kandidater er god.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år som gir en uttelling på 60 studiepoeng (ECTS)

Forventet læringsutbytte

Kandidater skal etter endt studium kunne jobbe med produktutvikling i design- og teknologibedrifter og ha grunnleggende kunnskaper om

 • Designprosessen fra objekter med enkel form, struktur og farge, til objekter med høyere grad av kompleksitet
 • Materialteknologi, materialvalg og anvendelse av materialer
 • Grunnleggende matematikk og statistikk
 • Hvordan vareproduserende industri fungerer og hvordan teknologibedrifter organiseres i det daglige
 • De forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan ha anvendelse
 • Produktutforming, marked og merkevarebygging
 • Kommersialiseringstankegang i designprosessen, hvordan kommersialisere et produkt/en tjeneste

Kandidatene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • Å velge materialer for praktisk utviklingsarbeid
 • Perspektivtegning, frihåndstegning av tredimensjonal form og rom, analytisk undersøkelse av karakter og egenskaper i objekter
 • Abstraksjon av lys og farge, fargers slektskap og relasjoner, fargespråk, fargesystematikk og samspill mellom farge og funksjon
 • Bruk av standard dataverktøy
 • Identifisere, formulere, planlegge og løse problemer innenfor sitt fagområde
 • Kombinere praktiske ferdigheter med teoretiske kunnskaper og være bevisst på samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn
 • Å presentere og selge ideer/produkter
 • Bruk av faglige kilder, faglige metoder, lover og regelverk og standarder for planlegging, drift, vedlikehold og utvikling av bedrifter

Kandidaten skal vise innsikt i etiske problemstillinger og egne etiske holdninger i forhold til teknologidesign.

Internasjonalisering

Hvis du seinere velger å utvide til en bachelorgrad, vil du få muligheten til å ta et kortere opphold ved et lærested i utlandet.Vi har blant annet hatt studenter i Tyskland (FhS Fachhochschule Schmalkalden), England (University of Coventry), Australia (Wollong), USA (South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City), Sveits (forskningsmiljøet ved CERN).

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er søkere som er interessert i design, teknologi, produktutvikling og ledelsesemner. Det er en fordel med yrkespraksis eller bakgrunn i tegning, form og farge, men dette er ikke et formelt krav. Studentgruppen vil normalt være sammensatt av søkere direkte fra videregående skole og studenter med mer erfaring og praksis.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Faggruppe TDL har et nært samarbeid med regionale bedrifter og forskningsmiljøet ved Raufoss industripark (SINTEF Raufoss Manufacturing/RTIM). Bedriftene benyttes som opplæringsarena, som premissgiver for oppgaver, som kompetanseutviklere og til å oppdatere faginnhold.

Pedagogiske metoder
Studiet benytter flere pedagogiske metoder som tradisjonell undervisning, gruppe- og individuelt arbeid, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratorieforsøk, selvstudie og nettbasert læring. Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform. Grenseoverskridende design (se tabell under tilpasninger) er et prosjekt som inkluderer et opphold i Garpenberg i Sverige. Der er studenter fra flere høgskoler i Norge og Sverige samlet for å gjennomføre designprosjekter etter bestilling fra svenske bedrifter (dette er et UNISKA- samarbeid med Högskolan Dalarna og Karlstad Universitet i Sverige).

Teknologidesign er tilrettelagt for kandidater med generell studiekompetanse. Studiet skiller seg fra andre studier ved HiG som Bachelor i ingeniørfag- maskin og Bachelor i økonomi og ledelse med flere designemner, formanalyse og formgiving med praktisk ferdighetstrening, kulturforståelse og produktet som kommunikasjonsform.

Grunnlaget i teknologidesign starter med Materiallære, videreføres så gjennom Markedsføring, Merkevarebygging og Skisse, form og farge.

Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på:
• Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
• Høgskolens kvalitetssystem
• Forskningsbasert undervisning
• Sensorordning
• Kontinuerlig forbedringsarbeid som involverer studenter, ansatte og næringsliv.
• Aktivt bruk av samarbeidspartnere i industri og næringsliv til utvikling og revidering av emner og studieplan.

Forskningsbasert undervisning
Hvis du velger å utvide studiet til en bachelorgrad, vil du bli introdusert til metoder og tankegang som skal gjøre deg i stand til å delta i FoU-prosjekter og selv gjennomføre enkle FoU-arbeider. I årsstudiet skrives det rapporter hvor det legges vekt på selvstendige arbeider og god systematikk, litteratur- og referansebruk.

Tekniske forutsetninger

Det anbefales at studenten har tilgang på bærbar PC med standard programvare (word, excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang til internett-tilkobling.

Emnetabeller

Årsstudium i teknologidesign 2010/2011

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
TEK2091 Materiallære O 10  
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10  
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10
SMF1271 Skisse, form, farge O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilpasninger

Individuell utdanningsplan for Årsstudium i teknologidesign kan tilpasses. Emner fra tabellen ovenfor kan byttes ut med linjegodkjente emner - ta kontakt med studieprogramansvarlig.


Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1231 Grenseoverskridende design V 10  
SMF1212 Prosjektledelse V 10  
TEK1002 Dataassistert design V 10  
SMF1042 Økonomistyring V 10  
SMF1281 Produkt design V   10
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V   10
SMF2111 Investering og finansiering V   10
SMF3011 Endringsledelse V 10  
TEK2031 Teknologiledelse V 10  
TEK2082 Fri form fremstilling V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne