Bachelor i ingeniørfag - elektro - BINE

Innledning

Elektro er et samlebegrep for Elektronikk, Teleteknikk, Automatisering og Elkraft (Sterkstrøm). Ved HiG har vi i dag studieretninger som dekker disse fagområdene.

Y-VEI er en forkortelse for " Y rkesfaglig V ideregående til E lektro I ngeniør". Har du fagbrev fra videregående skole i elektrofag og mangler generell studiekompetanse, kan du søke opptak til ”Bachelor i ingeniørutdanning -Elektro” etter Y-VEI modellen. Da vil du følge et opplegg som ligner på tresemesterordningen.

Gå direkte til emnetabell

Omsetningen av forbrukerelektronikk i 2008 var på 29,3 milliarder kroner bare i Norge (kilde: www.Elektronikkbransjen.no). I tillegg kommer det profesjonelle elektronikkmarkedet. Elektroingeniøren må utvikle all denne elektronikken.

Norsk industri omsatte i 2008 for 650 milliarder kroner (kilde: www.norskindustri.no). All norsk industri som driver konkurranseutsatt produksjon er avhengig av høy grad av automatisering for å overleve. Slike bedrifter trenger elektroingeniører med automatisering som fordypning.

Telekommunikasjonsbransjen går veldig godt for tiden. Det norske Telenor regnes for å være verdens syvende største mobiltelefonoperatør med 172 millioner abonnenter (kilde:www.telenor.no). De har et stadig behov for elektroingeniører med kunnskaper innen teleteknikk når de skal bygge ut sine nett med nye teknologier.

For at vårt moderne samfunn skal kunne fungere er vi svært avhengig av elektrisk kraft. I Norge importerer og eksporterer vi store mengder elektrisk kraft (kilde: www.statnett.no). Vi produserer store mengder elektrisk kraft fra regulerte vassdrag og fossefall. For at alt dette skal fungere må elkraftingeniøren ha gjort jobben sin.

Elektroingeniøren er i dagens digitale samfunn en svært viktig person. Ved HiG gis Elektroingeniøren en god grunnkompetanse før en spissing gjøres inn mot en av de fire kategoriene:

 • Automatisering: Fokuserer på produksjon, styrings- og automasjonsteknikk
 • Elektronikk: Fokuserer på konstruksjon av løsninger for vårt moderne samfunn
 • Teleteknikk: Fokuserer på kommunikasjon i vårt moderne samfunn
 • Elkraft: Fokuserer på distribusjon og produksjon av energi.

Studiets varighet, omfang og nivå

Normert studietid er 3 år.
Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng, og fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag – Elektro” .
Utdanningen følger nasjonale krav gitt i "Rammeplan for ingeniørutdanning".

Forventet læringsutbytte

Etter fullført utdanningen skal studentene ha fått solide basiskunnskaper innen et av fagområdene automatisering, elektronikk, elkraft eller teleteknikk. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere.

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifisert til å jobbe i en rekke forskjellige virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Elektronikkindustri – utvikling, testing, salg, oppfølging
 • Rådgivingsfirmaer – planlegging, utbygging, igangsettelse
 • Offentlige etater – drift, oppfølging av prosjekter, konstruksjon av løsninger
 • Mindre elektrofirmaer – utvikling, testing, installering, opplæring, salg

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier (master) ved for eksempel NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Internasjonalisering

Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 4. semester, dvs våren i andre klasse, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.

For tiden er dette:

 • Sverige - Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Finland - Yrkeshögskolan Sydväst
 • USA - South Dakota School of Mines & Technology
 • Australia - University of Wollongong
 • Tyskland - Fachhochschule Schmalkalden
 • England - University of Newcastle upon Tyne

Elektrofaggruppen har gjennom de fire siste årene hatt 4 studenter som har tatt sin Bacheloroppgave ved det internasjonale forskningssenteret CERN, ved Geneve i Sveits.
Høgskolen har også avtaler med en rekke andre universitet og høgskoler i utlandet som også kan være aktuelle for et opphold som del av din utdannelse.

Målgruppe

Studiet retter seg til søkere som ønsker en ingeniørutdanning rettet mot interessante og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til enten automatisering, elektronikkutvikling, elkraft eller telekommunikasjon. Dette kan enten være personer som nettopp har avsluttet sin videregående skole, eller personer med yrkeserfaring som ønsker en utdanning innen elektrofag rettet mot en av de nevnte kategoriene.For søkere med fagbrev er studiet tilpasset gjennom et løp kalt Y-VEI.

Samspillet mellom teori og praksis, selvstendig jobbing og teamjobbing stiller krav til selvstendighet og evne til å planlegge sin egen læringssituasjon. Studiet vil dermed egne seg best for personer som enten innehar slike egenskaper, eller ønsker bevisst å utvikle disse sidene ved seg selv.

Opptakskrav og rangering

 • Elever med generell studiekompetanse og fordypning i Matematikk R2 (3MX) og Fysikk1 (2FY)
 • Elever fra teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning er kvalifisert for opptak til studiet
 • For studenter med generell studiekompetanse er det mulig med opptak via tresemesterordningen
 • Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen
 • Søkere med fagbrev fra videregående skole innen Elektrofag (og andre relevante) søker om opptak for Y-VEI. Lokalt opptak ved HiG for dette.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Gjennom et variert faglig tilbud med høyt nivå utdanner vi selvstendige, ansvarsbevisste og endringsdyktige ingeniører. Gjennom mye praktisk bruk av nye og moderne elektrolaboratorier får studentene oppleve at teori og praksis henger sammen. Laboratoriene omtales som ”Norges aller flotteste elektrolaboratorier” av studenter som kommer fra andre høgskoler. Det er lagt vekt på at studentene skal ha et godt studiemiljø. Utstrakt bruk av datamaskin og spesialsoftware går igjen i mange av elektrofagene. Laboratoriene er tilrettelagt for bruk av bærbar datamaskin gjennom trådløse nettverk.

Mye av fagstoffet er tilgjengelig på egne fagsider. Lærerne ved elektro har høyt faglig nivå, og flere har utgitt lærebøker som brukes ved HiG og andre skoler. Bruk av egne kompendier der det aller nyeste av teknologi er inkludert, brukes i stor grad i undervisningen for siste års studenter. I siste semester utføres et større prosjekt for en bedrift. Det er stor etterspørsel fra bedriftene, slik at studentene har mange svært interessante oppgaver å velge mellom. Dette gir også ofte jobbmuligheter i etterkant.

Studieretning Automatisering – Industriell elektronikk gir kunnskaper om måleteknikk, styrings- og automtiseringsteknikk og om samspillet mellom teknisk produksjonsstyring og internasjonal produktkompetanse.
Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som:
Intek Engineering, IDT, Aker Maritime-Aker Elektro, ABB

Studieretning Elektronikk - microData gir kunnskaper og ferdigheter i utvikling av moderne elektroniske systemer der bruk av mikroprosessorer/mikrokontrollere er en naturlig komponent og det fokuseres på programutvikling i tilknytning til denne.
Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som:
Hapro, Topro, Kitron, Siemens

Studieretning Teleteknikk - Trådløse systemer legger hovedvekten på å gi kunnskaper om og ferdigheter i planlegging, beregninger og drift av moderne telekommunikasjonsutstyr og systemer, med spesiell vekt på trådløse systemer.
Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som:
Telenor, Tandberg, Nokia, Ericsson, British Telecom

Studieretning * Elkraft legger hovedvekt på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi. Kvalitetssikring av strømforsyningen og anskaffelse av energi fra fornybare kilder er også viktige tema.
Jobbmuligheter er i nasjonale og internasjonale firma som:
Eidsiva Energi, Hafslund, Statnett, Fortum

*Studieretning Elkraft er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitet i Karlstad (KaU).

Studiet er bygd opp etter og følger rammeplan for ingeniørutdanning. Vi benytter våre moderne elektrolaboratorier til praktisk rettede oppgaver og ferdighetstrening med vekt på kreativ problemløsing. Den avsluttende Bacheloroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med en bedrift. Vi har svært gode kontakter med bedrifter gjennom nettverket Elektronikk Innlandet (www.EL-IN.no) og vårt Energilaug. Vi har også i mange år hatt et godt samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Nettverkene gir studentene muligheter til å reise på bedriftsbesøk og få dyktige gjesteforelesere innen spesialisttema.

Elektrolaboratoriene som læringsarena

Vi benytter elektrolaboratoriene i stor utstrekning til å gi studentene praksis som de kan anvende når de senere begynner i en jobb. Praksisen er i stor grad med på å underbygge teorien som de lærer seg gjennom studiet. Våre elektrolaboratorier er satt opp med datamaskin og måleutstyr. Dette gir en kombinasjon av datalab og elektrolab. Studieretning Elkraft er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Universitetet i Karlstad (KaU) slik at noen av laboratorieoppgavene vil bli utført i deres laboratorier.

Laboratoriearbeid vil inngå i følgende Elektroemner:

Semester Emne Studieretning
1. år – Høst Elektriske kretser Alle
1. år – Vår Elektronikk Alle
2. år – Høst Digitalteknikk og mikrokontrollere Alle
2. år – Vår Lineær systemteori Alle
2. år – Vår Elektronikk II Alle
2. år – Vår Datatransmisjon Alle
3. år – Høst Reguleringsteknikk Automatisering
3. år – Høst Verkstedteknisk automatisering Automatisering
3. år – Høst Elektronikk konstruksjon Automatisering/Elektronikk
3. år – Høst Programmerbare kretser Elektronikk
3. år – Høst/Vår Digital signalbehandling Elektronikk/Teleteknikk
3. år – Høst Trådløs kommunikasjon Teleteknikk
3. år – Høst Høgfrekvens konstruksjon Teleteknikk
3. år – Vår Instrumenteringsteknikk Automatisering
3. år – Høst Grunnleggende trefas/maskiner og trafo Elkraft
3. år – Høst Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk Elkraft
3. år – Vår Feilanalyse og relevern Elkraft
3. år – Vår Kraftelektronikk Elkraft
3. år – Vår Dataverktøy Elkraft

Pedagogiske metoder
Det pedagogiske opplegget er variert og en benytter forskjellige metoder:

 • Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon
 • Gruppearbeid (rullerende, faste og selvvalgte grupper)
 • Forelesninger (introduksjon, ressurs, faste, pensum)
 • Oppgaveregning
 • Laboratoriearbeid
 • Bedriftsbesøk

I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy og andre instrumenter der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Studiet avsluttes med en Bacheloroppgave på 15 studiepoeng som studentene utfører i grupper for en bedrift eller offentlig etat.

Oppbygning og innhold
Tabellen nedenfor viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet og studieretningene. Tabellen er bygd opp for å vise hvordan rammeplanens krav er dekket.

Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen.

Emne STP 1H 1V 2H 2V 3H 3V
Matematisk-naturvitenskapelige fag (50-60 stp) 55            
Matematikk 10 5 5          
Matematikk 15 5   5        
Matematikk 20 10     10      
Kvalitetsledelse med statistikk (5stp tekniske fag) 5+5       10    
Fysikk 10   10        
Kjemi og miljø 10 5 5        
Grunnleggende programmering 10 10          
Samfunnsfag (15-20 stp) 15            
Økonomistyring 10     10      
Organisasjon og ledelse (for Elkraft vår 2. trinn) 5       (5)   5
Norsk (for Y-VEI) 0 0          
Tekniske fag (75-90 stp) 85            
Elektriske kretser 10 10          
Elektronikk 10   10        
Digitalteknikk og mikrokontrollere 10     10      
Elektronikk II (ikke for Elkraft) 5       5    
Lineær systemteori 5       5    
Datatransmisjon 10       10    
               
Studieretning: Automatisering-Industriell Elektronikk              
Reguleringsteknikk 5         5  
Elektronikk konstruksjon 10         10  
Verkstedteknisk automatisering 10         10  
Instrumenteringsteknikk 5           5
               
Studieretning: Elektronikk - microData              
Programmerbare kretser 10         10  
Elektronikk konstruksjon 10         10  
Digital signalbehandling 10         7 3
               
Studieretning: Teleteknikk - Trådløse systemer              
Trådløs kommunikasjon 10         10  
Høgfrekvens konstruksjon 10         10  
Digital signalbehandling 10         7 3
               
Studieretning: Elkraft              
Grunnlag trefas/maskiner og trafo 10         10  
Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk 10         10  
Energiteknikk og produksjon 5         5  
Feilanalyse og relevern 5           5
Kraftelektronikk 5           5
Valgfag (10-20 stp) 10            
Matematikk 30 10         10  
Bildebehandling 5           5
Telekommunikasjonsnett 5           5
Installasjon og forskrifter (for Elkraft) 5         5  
Dataverktøy (for Elkraft) 5           5
Hovedprosjekt (10-20) 15            
Bacheloroppgave             15
Sum 180 30 30 30 30 (30) (30)

Sammenheng mellom de fire studieretningene på Elektroingeniørutdanningen ved HiG

Høgskolen i Gjøvik tilbyr fire ulike studieretninger som alle fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag – Elektro”, men med ulik faglig vinkling. Studiet bygger på en faglig grunnstamme som er lik de to første studieårene. Dette er illustrert i figuren under:

Emnet ”Statistikk og kvalitetsledelse” inngår i grunnstammen for 2. studieår. Kvalitetsledelse utgjør 5 stp og er et felles teknisk emne for alle ingeniørstudier. Dette dekker kravet som stilles i rammeplanen om at kvalitetssikring skal inngå i de tekniske fagene.

For Elkraft-retningen vil Elektronikk II bli byttet ut med Organisasjon og ledelse i 2. studieår.

I tredje studieår vil studieretningene ha separate studieløp:

Tekniske forutsetninger

Det vil være tilgjengelige datamaskiner i laboratorier på HiG. Elektrolaboratoriene er også utrustet med spesialsoftware og annet måleutstyr som er svært dyrt i anskaffelse.

Emnetabeller

Bachelor i ingeniørfag- elektro 1. studieår (10HBINEA 2010-2011)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10          
REA1042 Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5          
REA1022 Kjemi og miljø O 5 5        
ELE1041 Elektriske kretser O 10          
ELE1051 Elektronikk O   10        
REA1051 Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5        
REA2041 Fysikk O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Y-VEI

Y-VEI følger deler av opplegget for tresemesterstudentene i 1. studieår. For de som søker opptak via Y-VEI vil emnet SMF1171 Norsk for Y-VEI være obligatorisk.


2. studieår (10HBINEA 2011-2012)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring O     10      
REA2051 Matematikk 20 - Matematiske metoder O     10      
ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere O     10      
ELE2161 Lineær systemteori O       5    
ELE2171 Elektronikk II O       5    
ELE2111 Datatransmisjon O       10    
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Y-VEI

Studenter med opptak via Y-VEI kan søke fritak fra digitalteknikken, og ta emnet ELE2141 Mikrokontrollere (5 stp) i stedet.


2. studieår (10HBINEB 2011-2012) Studieretning Elkraft- Sterkstrøm

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere O     10      
REA2051 Matematikk 20 - Matematiske metoder O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
ELE2111 Datatransmisjon O       10    
SMF2121 Kvalitetsledelse med statistikk O       10    
SMF1071 Organisasjon og ledelse O       5    
ELE2161 Lineær systemteori O       5    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (10HBINEC 2012-2013) Studieretning: Automatisering - Industriell elektronikk

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3181 Elektronikk konstruksjon O         10  
ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering O         10  
ELE3251 Reguleringsteknikk O         5  
Valgemne, 10 st.p. V         5 5
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5
ELE3231 Instrumenteringsteknikk O           5
TØL3902 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (10BINED 2012-2013) Studieretning Elektronikk-microData

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3181 Elektronikk konstruksjon O         10  
ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         5 5
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5
ELE3021 Digital signalbehandling O           10
TØL3902 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 0 0 0 0 25 35
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (10HBINEA 2012-2013) Studieretning Teleteknikk - Trådløse systemer

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3181 Elektronikk konstruksjon O         10  
ELE3143 Trådløs kommunikasjon O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         5 5
SMF1071 Organisasjon og ledelse O           5
ELE3021 Digital signalbehandling O           10
TØL3902 Bacheloroppgave 15 O           15
Sum: 0 0 0 0 25 35
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår (10HBINEB 2012-2013) Studieretning Elkraft- Sterkstrøm

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Tilbys av Karlstads Universitet O         10  
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O         10  
ELE3281 Energiteknikk og produksjon O         5  
Valgemne, 10 st.p. V         5 5
Kraftelektronikk, tilbys av Høgskolen i Østfold O           5
TØL3902 Bacheloroppgave 15 O           15
Feilanalyse og relevern + Kraftelektronikk, tilbys av Høgskolen i Østfold O           5
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner ved elektroseksjonen

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Installasjon og forskrifter (for Elkraft), tilbys av Karlstads Universitet V 5  
SMF1212 Prosjektledelse V 10  
TØL1021 Fornybar energi V 10  
ELE3143 Trådløs kommunikasjon V 10  
Dataverktøy, tilbys av Høgskolen i Østfold V   5
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Om valgemner:

Valgemner kan velges fritt blant alle emner som tilbys ved HiG, og det kan eventuelt også søkes om godkjenning for emner tatt ved andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner.

Det tas forbehold om mindre endringer i den oppsatte planen.


Anbefalt valgemne for de som skal gå videre på et masterløp

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA3002 Matematikk 30 V         10  
Sum: 0 0 0 0 10 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne