Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design, fleksibel og desentralisert ingeniørutdanning - BINM-F

Innledning

Studiet vektlegger disse tre områdene:

KONSTRUKSJON – MATERIALTEKNOLOGI - TEKNOLOGILEDELSE

Studiet er tilpasset behov i små og mellomstore bedrifter hvor ingeniøren kan ha ansvaret for hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Det krever kunnskaper og ferdigheter i valg av riktige materialer, utforming av produktet, beregning av styrke, tilrettelegging for produksjon og produksjonsledelse.

Studiet kvalifiserer for opptak til Masterstudier ved NTNU (REA3002 matematikk 30 kreves)

Gå direkte til emnetabell

Studiets varighet, omfang og nivå

  • Studiet er et deltidsstudium på bachelornivå (syklus 1) med normert studietid 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % i forhold til en heltidsstudent.
  • Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet, noe som tilsvarer tre års heltidsstudier.
  • Studiet fører til graden ”Bachelor ingeniørfag- maskin, industriell design”, og følger nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning.

Forventet læringsutbytte

Hovedmålet er å utdanne ingeniører som kan kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske ferdigheter. Dette oppnås i studiet ved å kombinere teori med øvinger/prosjekter hvor problemstillingene hentes fra næringslivet. Ingeniøren skal kunne formulere mål, planlegge gjennomføring, løse tekniske problemer og skape resultater i samspill med andre. Det å kunne jobbe systematisk og å kunne anvende vitenskapelige metoder er viktig for kvaliteten på sluttproduktet.

Realfag kombinert med tekniske fag og samfunnsfag skal gi ingeniøren mulighet til å utvikle fremtidens produkter og prosesser, noe som bl.a. krever gode kunnskaper, evne til å utføre tekniske beregninger og evne til å kunne kombinere ulike teknologiområder.

Ingeniøren skal kunne lede prosjekter og teknologivirksomheter og dermed få teknologi til å fungere i en organisasjon. Studiet skal gi ingeniøren forståelse for livsløpsvurderinger med vekt på samspillet mellom teknologi, økonomi, miljø, individ og samfunn.

Etter fullført studium skal ingeniøren kunne:
1. Anvende kunnskaper tilegnet gjennom real- og teknologifagene
2. Bruke en vitenskapelig metode for innhenting, tolking og anvendelse av data
3. Arbeide metodisk og systematisk i løsning av tekniske problemer i et tverrfaglig samarbeid
4. Bruke moderne verktøy for å konstruere kompliserte komponenter og sammensatte systemer.
5. Være innovativ og samtidig ta hensyn til miljø, livssyklus og etikk
6. Lede mennesker i teknologiske sammenhenger

Internasjonalisering

Studentene kan tilbys heltidsstudier i utlandet i 7. semester, det er også mulig med forlengelse til og med 8. semester etter avtale (Bacheloroppgave).
Fagseksjonen har avtaler med flere studiesteder:

  • University of Coventry, UK
  • CERN Student Programmes, Geneve
  • South Dakota School of Mines and Technology, USA, Rapid City
  • FhS Fachhochschule Schmalkalden, Tyskland
  • University of Wollongong, Australia

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot kandidater som vil skaffe seg ingeniørutdanning uten å måtte flytte til et studiested. Det er en fordel med bakgrunn og yrkeserfaring innen maskinteknologi.

Studiet vil stille krav til selvstendighet og mulighet til å avsette tilstrekkelig tid til gjennomføring.

Opptakskrav og rangering

I henhold til generelle opptakskrav for ingeniørutdanning kan følgende tas opp:
• Søkere med bestått generell studiekompetanse og fordypning i Matematikk R2 (3MX) og Fysikk1 (2FY).
• Søkere som er 25 år eller eldre kan bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter kriterier fastsatt av høgskolen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Alle emnene har en detaljert beskrivelse i emnetabellen sist i fagplanen, som inneholder læringsutbytte, detaljerte temaer, pedagogiske metoder, vurderingsform og læremidler. Nedenfor følger en oversikt over emner som inngår i hvert av de tre områdene.

Konstruksjon: Fra idé til ferdig produkt
Følgende emner inngår:
• Dataassistert design, dette omfatter konstruksjonstegning og arbeide med 3-dimensjonale modeller. Programmet SolidWorks brukes.
• Mekanikk omfatter fastleggelse av krefter og analyse av påkjenninger i en konstruksjon
• Styrkeberegning gir innføring i metoder for beregning av styrke i konstruksjoner og valg av materialer
• Elementmetoden bruker databasert analysemetode for beregning av spenninger og deformasjoner (ANSYS-program)
• Design av dynamisk påkjente konstruksjoner dreier seg om analysemetoder for konstruksjoner utsatt for vekslende belastninger

Materialteknologi: Stål, lettmetaller, plast og kompositter.
Riktig valg av materiale er avgjørende for å kunne oppnå egenskaper som kreves av produktet (styrke, form, tyngde osv.). Følgende emner inngår:
• Materiallære gir innføring i hvordan materialer er bygd opp fra atomene av, hvilke egenskaper de ulike materialene har og sammenhengen konstruksjon og materialvalg.
• Produksjonsmetoder- LEAN gir innføring i maskinkomponenter og bearbeiding av materialer. Emnet omfatter forøvrig HMS.

Teknologiledelse: Optimal produksjon, prosess- og produksjonsledelse.
Produktet skal produseres på en lønnsom måte. Dette krever kunnskaper innen både teknologi og ledelse. Følgende emner inngår:
• Teknologiledelse omfatter effektiv ledelse og styring i produserende virksomheter (Lean Manufacturing).
• Kvalitetsledelse med statistikk omfatter innføring i anvendelse, vedlikehold og forbedring av kvalitetssystemer (ISO9000:2000) samt bruk av statistikk og beregning av sannsynlighet
• Prosjektledelse gir kunnskaper og ferdigheter i planlegging og gjennomføring av prosjekter i team.

Fordeling av emner relatert til krav i Rammeplan for ingeniørutdanning

Emne STP
Matematisk-naturvitenskapelige fag (50-60 stp) 50
Matematikk 10 (5), Matematikk 15 (5), Matematikk 20 (10), Kvalitetsledelse/statistikk (5 stp er tekniske fag) (5), Fysikk (10), Kjemi og miljø (10), Datateknikk (inkl i Læring i bedrift + inngår i flere emner og i studentprosjekter) (5)  
Samfunnsfag (15-20 stp) 20
Prosjektledelse (10), Læring i bedrift (5) og Kvalitetsledelse (5)  
   
Tekniske fag (75-90 stp) 80
Dataassistert design (10), Mekanikk (10), Materiallære (10), Produksjonsmetoder (10), Styrkeberegning (10), Teknologiledelse (10), Elementmetoden (10), Design av dynamisk påkjente konstruksjoner (10)  
Valgfag (10-20 stp) Her inngår Økonomistyring pga begrenset tilbud 10
Bacheloroppgave (15-20 stp) 20
Sum 180

Generell datateknikk inngår i følgende emner:
• Bruk av Office-pakken (Word, Excel, MS Project) inngår i flere emner og i studentprosjekter
• 3D Modellerings- og analyseprogrammer er i bruk både på emnenivå og i studentprosjekter.

Innhold fordelt på studieår
Første studieår:
Ingeniørfag: Dataassistert design som brukes gjennom hele studiet og Mekanikk
Realfag: Matematikk 10, Kjemi og miljø, samt Matematikk 15

Andre studieår:
Ingeniørfag: Materiallære er viktig for å kunne gjøre riktige materialvalg, Styrkeberegning sjekker om konstruksjonen holder mål og bygger på Mekanikk.
I tillegg kommer Økonomistyring (vagemne, på grunn av begrenset tilbud)
Realfag: Fysikk

Tredje Studieår:
Ingeinørfag: Produksjonsmetoder- LEAN samt Læring I Bedrift (LIB) og Kvalitetsledelse med statistikk
Realfag: Matematikk 20

Fjerde Studieår:
Ingeniørfag: Teknologiledelse, Elementmetoden (bygger på Styrkeberegning) og Design av dynamisk påkjente konstruksjoner. I tillegg kommer Prosjektledelse.
Bacheloroppgave 20: Dette er en større avsluttende oppgave som tar utgangspunkt i realistiske problemstillinger fra næringslivet. Studenten bruker kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet.

Samarbeid med næringslivet
Hig har et nært samarbeid med et stort antall bedrifter i regionen. Dette gjør at oppgaver og prosjekter gjennom studiet er forankret i aktuelle problemstillinger fra næringslivet. Dette gjelder også innholdet i studiet som gjenspeiler aktuelle behov.
Læring i bedrift (LIB)

Nettbasert studium, praktisk tilrettelegging
Desentralisert og fleksibel utdanning innebærer at høgskolen tilrettelegger for lokale fysiske læringsarenaer og et nettbasert læringsmiljø. Dette medfører at studentene velger et geografisk tilknytningspunkt hvor man kan møtes for å motta forelesninger, studere sammen med andre og gjennomføre eksamen. Lokal tilrettelegger er studiesentret.no i samarbeid med høgskolen.

Studentene må også regne med å delta på obligatoriske samlinger på Gjøvik for å gjennomføre ulike laboratoriearbeider. Omfanget vil variere med faglig fordypning og tidspunkt i studieløpet. Se oversikt over samlinger på http://www.hig.no/studietilbud/teknologi/bachelor/fleksibel

Videre vil studiet organiseres gjennom egen læringsplattform, hvor forelesninger, oppgaver og annet lærestoff er tilgjengelig. Alle obligatoriske arbeider skal leveres gjennom læringsplattformen.

Studiet er dermed organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring. Dette innebærer en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære heltidsstudenten, hvor forelesninger og veiledning skjer i fysisk nært samspill mellom lærer og student.

En nettstudent vil oppleve langt større krav til å ta ansvar for egen progresjon og initiativ for å avklare faglige og administrative forhold.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:
• Laptop: Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera. Nettilkobling med anbefalt minimum båndbredde. Merk at for teknisk programvare kan Windows 7 brukes (det kan være unntak for 64-bit-versjonen). Windows XP vil fases ut, og Windows Vista kan brukes (ikke Vista Home Basic), men anbefales ikke. Teknisk programvare finnes ofte ikke i Mac-versjon.
• Programvare: Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel Flash, Acrobat Reader etc). Ulike fagprogrammer som vil kunne medføre kostnader, se mer detaljert i emnebeskrivelsene

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
TEK1001F Dataassistert konstruksjon (DAK) O 10              
REA1022F Kjemi og miljø O 5 5            
REA1042F Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel O 5              
REA1051F Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra O   5            
BYG1062 Mekanikk O   10            
SMF3011F Endringsledelse O     10          
TEK2011 Materiallære for ingeniører O     10          
REA2041F Fysikk O       10        
SMF2121F Kvalitetsledelse med statistikk O       10        
REA2051F Matematikk 20 - Matematiske metoder O         10      
Valgemne, 10 st.p. V         10      
TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift O           10    
TEK2111 Produksjonsmetoder O           10    
TEK2021 Styrkeberegning O           10    
TEK2001 Elementmetoden O             10  
TEK2031F Teknologiledelse O             10  
TEK3011 Design av dynamisk påkjente konstruksjoner O               10
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O               20
Sum: 20 20 20 20 20 30 20 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner (kan tas høst 5.semester eller vår 6.semester)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SMF1212F Prosjektledelse V         10      
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer V         10      
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss V           10    
Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne