Studium i BIM (Intelligent modellering) -

Innledning

Bygg- og anleggsbransjen benytter uttrykket ”BIM” som står for ”bygningsinformasjonsmodellering”, men mer presist handler det om å benytte Intelligent Modellering (IM) i alle byggefaser. Dagens moderne samfunn har i økende grad et behov for modellering. Det understøttes av forhold som krav om kvalitetssikring, nye krav gjennom ulike lover og regler. I tillegg viser undersøkelser at det også vil være store besparelser å hente ut. Sammenlignet med andre næringer viser byggenæringen en negativ utvikling i produktiviteten. Man hører ofte om byggefeil, feil i prosjektering, slurv, uventede kostnader og generelt dårlig samhandling mellom aktørene i næringen.

I det nylig avsluttede Byggekostnadsprogrammet var økt produktivitet ett av tre fokusområder. 40 forbedringsprosjekter ble gjennomført for å finne løsninger på problemene byggenæringen har med blant annet byggefeil, og den negative produktivitetsutviklingen. Flere av de gjennomførte prosjektene i Byggekostnadsprogrammet hadde fokus på BIM og hvordan disse kunne bidra til økt produktivitet i byggenæringen.

Byggenæringen tar nå på alvor inn over seg at det er et behov for nytenkning, og nye verktøy og metoder. BIM brukes i stadig økende grad som et svar på å snu den negative trenden. En av de store utfordringene er manglende kompetanse, spesielt på bestillersiden (byggherre/-eier), men også blant de andre aktørene (arkitekt, konsulent og entreprenør).
Studiet retter seg i hovedsak mot utøvere som kan knyttes til anvendelse av intelligent modellering i Bygg- og anleggsbransjen. BIM har fokus mot åpne, internasjonale standarder, samt samordning og optimalisering av alle tilknyttede prosesser. Ved hjelp av BIM kan byggeprosesser effektiviseres, samtidig som det spares betydelige ressurser samtidig som resultatene får langt høyere kvalitet.

I økende grad pålegger byggherrene at utøverne i bransjen skal benytte BIM i alle deler av byggeprosessene, og dette krever at mange utøvere skaffer seg god BIM-kompetanse.
BIM kan anses å berøre alle ingeniørbransjer, og aksepten for å bruke BIM i byggeprosjekter vokser veldig raskt pga de nevnte fordelene.

Gå direkte til emnetabell

Studiets faglige grunnlag og idégrunnlag

Studiet gir en grunnleggende utdanning i prinsippene for intelligent modellering. En rekke emner knyttes sammen for å forklare ”modellering” og ”intelligens” og for å knytte disse med databaseteknologier og dermed med den nødvendige tenkemåte. Mye av dette kan være en del av prosessen kjent som ”prosjektering”, og innføringen skal gjøre studentene i stand til å gjøre dette effektivt ved bruk av internasjonalt standardiserte buildingSMART-teknikker.

Studiet er lagt opp som en nettbasert videreutdanning. Teorien som gis i begynnelsen er av generell karakter, mens størstedelen av studiet fokuserer på relevante prosjektoppgaver og case-studier knyttet til B/A-næringenen.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet

Studiet er et deltidsstudium og normert studietid er 2 år.

Omfang

Studieprogrammet gir totalt 60 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet. Dette tilsvarer ett års heltidsstudier.

Nivå

Studiet ligger i syklus 1 (lavere grad), og fører alene ikke til noen egen grad.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studentene ha tilegnet seg:

 • Grunnleggende kunnskap og kompetanse innen IM, databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt
 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg av avanserte BIM-relevante programvarer
 • Grunnleggende ferdigheter innen 2D/3D-tegning, perspektiv og bildemanipulering
 • Praktiske biuldingSMART-kunnskaper som er relevante for bygg- og anleggsbransjen, private entreprenørfirmaer og offentlig virksomhet
 • Kompetanse til selvstendig å planlegge og utføre BIM-prosjekter
 • Forutsetninger til å utføre B/A-oppgaver og ivareta tverrfaglige lederfunksjoner knyttet til buildingSMART-prinsipper hos byggherrer, entreprenører og i offentlige etater

Målgruppe

Ulike aktører i eller i tilknytning til bygg- og anleggsbransjen eller andre institusjoner, organisasjoner, foretak, bedrifter mm.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse og minst ett års høyere utdanning.

Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygd opp for å fylle næringslivets behov for praktisk buildingSMARTkompetanse.

Forskningsbasert undervisning

Gjennom studiet vil studentene bli introdusert til metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre enkle innovasjonsarbeider. Det legges spesiell vekt på systematikk, litteraturbruk, kildekritikk og referanseangivelser.

For å fremme en forsknings- og innovasjonsbasert tilnærming, vil det i samtlige emner vektlegges at studentens viser helhetlig tenkning, selvstendighet og god litteratur- og referansebruk.

Oppbygning, innhold

Tabellen nedenfor viser innhold og omfang i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet. Det legges opp til minst to samlinger hvert semester. Samlingene avholdes ved Høgskolen i Gjøvik med varighet 1-3 dager.

Emne STP 1H 1V 2H 2V
Grunnleggende IM 10 10      
Digital tegning og tegningsprinsipper 10 5 5    
Praktisk modellering 20   10 10  
Modelleringscase 20     5 15
Sum 60 15 15 15 15

NETTBASERT UTDANNING

Nettstudenten

Studiet er tilrettelagt for at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring. Dette innebærer en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære heltidsstudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i fysisk nært samspill mellom lærer og student.

En nettstudent vil oppleve langt større krav til å ta ansvar for egen progresjon og initiativ for å avklare faglige og administrative forhold.

Nettbasert læring

Utdanningen bygger på at nettet er den sentrale læringsarena for studenten. Her vil man finne all informasjon av både administrativ og faglig art, faglige artikler og oppgaver, verktøy for kommunikasjon og for innlevering av obligatoriske studentarbeider og eksamener. Studenten må selv holde seg orientert om ulike hendelser i studiet ved kontinuerlig å besøke læringsplattformen.

Det er derfor av avgjørende betydning at studenten på et tidlig tidspunkt tilegner seg ferdigheter og holdninger i bruk av nettet som læringsarena.

Veiledning

Veiledning blir tilbudt ved flere forskjellige metoder. Dette kan være både synkron og asynkron, ved teknologier som diskusjonsforum, prat (chat), webkonferanse etc.

Samlinger

En del av læringen foregår på samlinger. Dette kan for eksempel være forelesninger, innlæring av holdningsbaserte forhold, ferdighetstrening som ved innøving av faglig software og laboratoriearbeid. Generelt vil hvert enkelt emne innledes med en startsamling over 1 – 2 dager. Regelen er to samlinger a to dager i halvåret.

Pedagogiske metoder

Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom moderne, digitale, interaktive web-metoder, i tillegg til konsentrerte samlinger med felles forelesninger, øvelser og veiledning. Prosjektoppgaver skal løses enkeltvis og i grupper etter individuelle behov og med fokus på realistiske problemstillinger.

Fagmiljøet jobber kontinuerlig med å ta i bruk elektroniske, pedagogiske hjelpemidler. Dersom det lar seg gjøre, knyttes studentaktiviteten mot bidrag til pågående forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). Teoriemnene i studiet tilbys samtidig for flere kull (enten delvis eller i sin helhet), slik at studentene har mulighet å oppnå læring på tvers av studentkull.

IKT brukes intensivt for deler av studiet, og dette krever at studentene enten har, eller raskt har evne til å skaffe seg gode ferdigheter i bruk av konvensjonell tekstbehandling, regneark, e-post og internett-verktøy. I tillegg kreves egen bærbar PC med mulighet for oppkobling i skolens trådløse datanett. Markedsledende programvare brukes i stor grad gjennom hele studiet. Lisenser til nødvendig programvare ordnes av fagmiljøet.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Forelesninger av et utvalg av eksterne fagpersoner
 • Kvalitetssikringssystemer
 • FoU-basert undervisning
 • Sensorordning

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av Internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:
 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
 • Nettilkobling med anbefalt minimum båndbredde
Software:
 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel Flash, Acrobat Reader etc)
 • Ulike fagprogrammer som vil kunne medføre kostnader, men som stort sett tilbys som gratis studentlisenser i studietida

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering O 10      
BIM1011 Digital modellering O 5 5    
BIM1021 Praktisk modellering O   10 10  
BIM2001 Modelleringscase O     5 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne