Grunnleggende programmering
2011-2012 - IMT1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Lese og forklare grunnleggende C++ syntaks.
 • Analysere problemet for enklere programmeringsoppgaver.
 • Finne og skrive algoritmen for en løsning av et slikt problem.
 • Finne frem til en egnet/passende datastrukturer for et dataprogram, primært inneholdende arrayer/tabeller.

Ferdigheter:

 • Bruke et utviklingsverktøy inneholdende en C++-kompilator.
 • Beherske og bruke grunnleggende C++ syntaks.
 • Skrive programkode som er implementasjon/realisering av en selvfunnet eller allerede kjent algoritme.
 • Sette seg inn i og endre/modifisere/utvide eksisterende programkode.
 • Opprette og behandle enklere datastrukturer, bestående av arrayer/tabeller.

Generell kompetanse:

 • Arbeide systematisk, strukturert og målrettet for å løse et (programmerings)problem.
 • Være seg bevisst betydningen av praktisk egeninnsats ("hands on") som grunnlag for veien til ny kunnskap og ferdighet.

Emnets temaer

Problemløsning/programmering:

 • Skrittvis forfining
 • Algoritmer
 • Pseudokode

Innføring i språkmekanismer i C++, som:

 • Programstruktur og uttrykk
 • Datatyper, variabler, tekster og konstanter
 • Operatorer
 • Kontrollsetninger (betingelser og løkker)
 • Strukturer
 • Funksjoner og parametre
 • Tabeller/arrayer
 • Klasser og objekter

Bruk av biblioteksfunksjoner:

 • Filer og I/O (streams)
 • Strengbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (hver 2.-4. uke, må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 100% med IMT1241 Grunnleggende programmering i Java