Informasjonsgrafikk
2011-2012 - IMT1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

  • kunne gjøre rede for hovedtrekkene i informasjonsgrafikkens historie
  • kunne diskutere informasjonsgrafikkens egenskaper i et kognitivt perspektiv
  • kunne drøfte informasjonsgrafikkens potensiale som alternativ til tekst- og/eller bildebaserte grafiske representasjonsformer
  • kunne gjøre rede for ulike sjangre av informasjonsgrafikk og hver sjangers spesifikke muligheter og begrensninger, samt potensial for demagogisk misbruk
  • ha kunnskap om design – og vurdering – av informasjonsgrafikk

Emnets temaer

 - Tabelarisk og skjematisk representasjon av kvantitativ informasjon
 - Informasjonsgrafikkens historie
 - Diagrammer (søyle, linje, flate, sektor, Isotype, punkt, histogram, etc)
 - Flytskjemaer
 - Navigasjonsdiagram
 - Hvordan lyve med statistikk (feilkilder, feil anvendt metode, feiltolkning)
 - Kartografi, topografiske kart, tematiske kart, geografiske informasjonssystemer
 - Skjematiske illustrasjoner
 - Tabeller
 - Utvikling av brukervennlige skjemaer og blanketter
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Essayskriving og praktiske visualiseringsoppgaver av for eksempel tabeller, diagrammer og skjemaer. Formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Summativ karaktervurdering av to essays etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor og med periodisk bruk av ekstern sensor, neste gang våren 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

To praktiske oppgaver. Det blir ikke gitt karakter på de praktiske prosjektene, men de må være godkjent for at emnet skal bestås. Prosjektene inngår i studentenes arbeidsmappe av praktiske prosjekter og kan etter eget valg inngå i presentasjonsmappen som sensureres med bokstavkarakter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Læremidler

  •  Bigwood, Sally og Melissa Spore (2003). Presenting numbers, tables and charts . Oxford: Oxford University Press
  •  Informasjonsgrafikk  (2009). Artikkelsamling
  •  Nygaard, Tor (2007). Skjemavett på Internett . Oslo: Kommuneforlaget
  •  Tufte, Edward R. ([1983] 2001). The visual display of quantitative information . Second ed. Cheshire, Connecticut: Graphics Press
  •  Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller maksimum 25 studenter.