Fotografihistorie og bildekommunikasjon
2011-2012 - IMT1112 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert - der studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell bildekommunikasjon i designsammenheng.

Etter fullført emne skal studenten:

  • Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i norsk og internasjonal fotohistorie herunder fotografiets rolle som kommunikativt medium
  • Kjenne hovedtrekkene i de masseproduserte bildenes historie herunder deres reproduksjonshistorie
  • Ha tilegnet seg analyttiske redskaper til å kunne analysere bilder samt diskutere deres relasjoner til visuelle tradisjoner, reproduksjonstekniske, profesjonshistoriske og samfunnsmessige forhold
  • Kunne diskutere fotografiets rolle i moderne grafisk design

Emnets temaer

 Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
 Fotografiteknologiens historie
 Fotografiets reproduksjonstekniske historie
 Det masseproduserte bildet
 Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk design
 Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
 Fotografiets status som et representerende medium
 Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
 Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  •  Essay (teller 60%)
  •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)

Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 Bøker:
 - Bo Bergström (2000). Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikasjon . Stockholm: Carlsson Bokförlag
 - Erlandsen, Roger (2000). Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: Om fotografiens første hundre år i Norge: 1839—1940 . Våle: Forlaget Inter-View, i samarbeid med Norges fotografforbund
 - Wells, Liz (ed.) (2004). Photography: a critical introduction . Third ed. London: Routledge
 

 Annet:
 - Annen litteratur/artikler/notater
 

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller for maksimum 25 studenter.