IT-ledelse
2011-2012 - IMT1391 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:  Etter endt emne har man innblikk i virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer og strategiske valg som må foretas i tilknytning til dette.  Kandidatene kan reflektere rundt hvordan man fra et lederperspektiv kan ivareta god forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi og kjenner valgmulighetene man har i forhold til å ha interne kontra innleide IT-ressurser innen utvikling og drift av IT-løsningene. 

Ferdigheter:  Kandidaten kan utarbeide en IT-strategi for mindre foretak og evaluere IT-strategien i store virksomheter.

Generell kompetanse:  Kandidaten opparbeider evne til å fremskaffe, sammenligne og foreta en faglig diskusjon rundt fagtidsskriftsartikler eller bedrifters IT-strategidokumenter. 

Emnets temaer

  •  Forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi
  •  IT-strategi
  •  Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  •  Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger
  •  Styring av IT-prosjekter
  •  Outsourcing kontra interne IT-ressurser

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

To deleksamner. Studentene kan som den ene deleksamen velge mellom enten å gjøre et gruppebasert prosjektarbeid eller skrive et individuelt essay. Dette arbeidet teller 40 % av sluttkarakter. Alle deltar på den skriftlige 4-timers eksamen som teller 60 %. Begge deleksamnene må bestås for å få tellende karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern ressurs evaluerer emnets oppbygging og vurderingsform hvert 4. år - avholdes studieåret 2012/13

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, essay/prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Management Information Systems - managing the digital firm. Kenneth C. Laudon og Jane P.Laudon - siste utgivelse,

Artikkelsamling