Algoritmiske metoder
2011-2012 - IMT2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering
 • REA1101 - Matematikk for informatikkfag
  eller
  REA2091 Matematikk 2 for data

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Bli kjent med, kunne forklare, anvende og i noe grad kunne omskrive en del standard algoritmer for bl.a. sortering, søking og grafhåndtering.
 • Beskrive og forklare ulike datastrukturer (arrayer/tabeller, lenkede lister, køer, stakker, trær og grafer).
 • Analysere avanserte og kompliserte (ikke-trivielle) problemstillinger, og finne algoritmen for å løse disse.
 • Anvende rekursiv tankegang/metode ved problemløsning og programmering.
 • Bruke abstraksjon ved konstruksjon av programmer.

Ferdigheter:

 • Skrive pålitelige og effektive/raske dataprogrammer.
 • Skrive programkoden som løser avanserte og kompliserte problemstillinger.
 • Håndtere avanserte datastrukturer (med særlig vekt på trær og grafer).

Generell kompetanse:

 • Har evnen til å tenke over og løse avanserte og kompliserte problemer.
 • Finne/spore opp annen/nyere kunnskap (her: algoritmer), resultater og forskning innen fagfeltet.

Emnets temaer

Teknikker og algoritmer:

 • Objekt-orientering
 • Abstrakte datatyper
 • Rekursjon
 • Søking
 • Sortering
 • Hashing
 • Komprimering
 • Tilstandsmaskiner

Datastrukturer:

 • Tabeller/arrayer
 • Stakk
 • Pekere og dynamisk allokering
 • Lister
 • Trær
 • Grafer(connectivity, vekting, rettet)
 • Nettverksflyt

Effektivitet:

 • Kompleksitet og O-notasjon
 • Tids- og plassforbruk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (hver 2.-4. uke, må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Sedgewick, Robert. (1992). Algorithms in C++. Boston, MA: Addison-Wesley.
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG.
Faglærer. Annet utdelt litteratur/artikler/notater. Gjøvik: HiG.

Supplerende opplysninger

Læreboka kan leies/lånes av høgskolen (mot et depositum). Opptrykk av utvalgte sider med kodesnutter vil bli å få kjøpt i bokhandelen.