Designhistorie og designteori
2011-2012 - IMT2342 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir studentene en innføring i generell designhistorie - med fokus på både stilistiske, teknologiske og sosiale aspekter ved design. Designbegrepet og den status design har som aktivitet, produkt og meningsbærer blir også belyst.

Emnets temaer

Hva er design?
Design på 1800-tallet
Design på 1900-tallet
Design, oppfinnelser og innovasjon
Design og masseproduksjon
Form og funksjon i design
Design og nasjonal identitet
Design og globalisering
Design i konsumentsamfunnet
Problemer, løsninger og designprosess

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning. Ekskursjoner til designutstillinger, eksempelvis ved Kunstindustrimuseet eller Teknisk museum i Oslo (basert på tilgjengelighet av passende utstillinger i løpet av semesteret)

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 60%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Lawson, Bryan (2004). What designers know . Oxford: Architectural Press
- Petroski, Henry (1992). The evolution of useful things . Random House
- Raizman, David (2003). History of modern design . London: Laurence King

Supplerende opplysninger

Faget er i kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign og (som valgfag) for Bachelor i teknologidesign. Maksimum 27 studenter.

Støttelitteratur:
- Coldevin, Axel (1969).  Epoker i Europas stilhistorie . Oslo: Aschehoug
- Vihma, Susann (2003). Designhistoria: en introduktion . Stockholm: Raster Förlag