Mediehistorie og tekstteori
2011-2012 - IMT2352 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal gjøre seg kjent med mediehistorien i et bredt samfunnsmessig perspektiv (hovedvekten er lagt på den mediehistoriske utviklingen i Norge). Studentene skal også lære å kjenne typiske strukturer og sjangrer i vår tids digitale medier, og etablere et kritisk forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Emnets temaer

Språk, tekst og sjanger
Publisering og digitalisering i et kommunikasjonsperspektiv
Attenhundretallets medieinnovasjoner (og forutsetninger for medieutviklingen)
Nittenhundretallets medieutvikling
Konvergens og divergens
Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
Den digitallitterære institusjonen
Hypertekstualitet
Interaktivitet
Multimedialitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 45%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

  • Eriksen, Trond Berg (2000) ;  Budbringerens overtak . Andre utgave. Oslo: Universitetsforlaget
  • NOU 1999: 26 Kap 3 Konvergens - Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene
  • Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2006). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier . Andre utgave. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag
  • Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007); Media i samfunnet . Femte utgave. Oslo: Samlaget (i utdrag)
  • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign (og som valgfag for et begrenset antall studenter) for Bachelor i mediemanagement.