Fordypning i medieproduksjon
2011-2012 - IMT3471 - 10sp

Forutsetter bestått

 90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende fagkretser etter vurdering.

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 •  IMT1331 - Digital medieproduksjon og storytelling
 •  IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
 •  IMT2501 - Medieproduksjon for events
 •  IMT3531 - Digitale medieproduksjonsystemer

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • ha inngående kunnskap innen medieproduksjon med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer
 • tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet medieproduksjon
 • tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen relevant fagkrets
 • kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk samt ved veiledning internt pg ekstern
 • ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen medieproduksjon ved Avdeling for informatikk og medieteknikk - eller et av våre samarbeidsuniversitet. Aktuelle tema kan være: utvikling, eller produksjon, med eventuelt særfokus på enkeltbestanddeler av produksjoner for tv, web, film, eller flermedial publisering, manusutvikling, karakter eller storytelling for disse og lignende formater inkludert spilldemo, eventproduksjon, lyd og videoproduksjon, konseptutvikling og produksjonsledelse.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og prosjektveiledninger.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Muntlig, individuelt (teller 30%)
 •  Vurdering av 1 prosjekt (teller 70%)

 Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

 Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven skal godkjennes etter minst én innledende veiledning og senest én måned etter semesterstart.

 Det skal leveres minst tre statusrapporter i løpet av prosjektperioden, og det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med disse og sluttrapporten.

Læremidler

Selvvalgt i samråd med veileder.
Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av kompendier/artikkelsamlinger.