Introduksjon til sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndtering
2011-2012 - IMT3521 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1121 Innføring i informasjonssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har etter endt emne forstått hva beredskapsplanlegging innebærer. Dette inkluderer policier og prosedyrers rolle i dette arbeidet, samt en grunnleggende forståelse av hvorfor hendelsesrapporteringssystemer er nødvendig.

Studenten har god oversikt over kjente problemer innen hendelsesrapporteringssystemer.

Studenten har god oversikt over planlegging av kontinuerlig drift av foretningskritiske systemer.

Ferdigheter
Studenten kan planlegge for og håndterer større og mindre katastrofer.

Studenten kan organisere et hendelseshåndteringsteam på en måte som sikrer at hendelser blir ivaretatt på en god måte samtidig som personnellet som deltar i teamet ikke blir overbelastet.

Generell kompetanse

Studenten har god oversikt over sikkerhetsplanlegging og hendelseshåndetering og er i stand til å kommunisere dette til andre.

Studenten er i stand til å håndtere de mange konfliktene som oppstår mellom sikkerhet og andre felt. For eksempel kan sikkerhetsprosedyrer bli sett på som tungvinte og lite effektive, noe som kan føre til at de ses bort i fra. Studenten skal være i stand til å resonnere rundt og komme frem til løsninger på slike problemer.

Emnets temaer

  1. Introduction and Overview of Contingency Planning
  2. Planning for Organizational Readiness: Risk management, limits to risk management, incident reporting systems, business impact analysis
  3. Incident Response: Preparation, organization, prevention, detection, notification, reaction, recovery, maintenance, operational problems for CSIRTS and organizational models for CSIRTs
  4. Disaster Recovery: Preparation, implementation, operation and maintenance
  5. Business Continuity: Preparation, implementation, operations and Maintenance 
  6. Crisis Management and Human Factors

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnåes på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende 3-timers eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen. Både prosjektarbeide og eksamen må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbøker: Norsk/Engelsk, annet språk/Engelsk eller annet språk/Norsk

Obligatoriske arbeidskrav

Et større prosjektarbeide må gjennomføres. Dette har form som gruppeprosjekt.

Læremidler

Michael Whitman og Herbert Mattord: Principles of Incident Response and Disaster Recovery . Thomson, 2007.

Annen litteratur vil bli utdelt eller gjort tilgjengelig via Fronter.