Informasjonskrigføring
2011-2012 - IMT3761 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Forklare hva informasjonskrigføring er
 • Formulere hvordan informasjonskrigføring benyttes i krigføring, terrorisme og kriminalitet
 • Gjøre rede for hvordan næringsliv og offentlig sektor kan beskytte seg mot informasjonskrigføring

Ferdigheter

 • Følge reelle informasjonsoperasjoner
 • Avsløre og gjenkjenne forsøk på psykologisk manipulasjon
 • Velge indikatorer for å påvise at man er utsatt for informasjonskrigføring
 • Planlegge og tilrettelegge for beskyttelse av bedrifter eller organisasjoner mot informasjonskrigføring

Generell kompetanse

 • Anerkjenne samfunnets avhengighet av informasjonssystemer og at denne avhengigheten gjennom psykologisk manipulering, etterretning og målrettet ødeleggelse kan brukes til å utøve makt overfor enkeltpersoner, grupper og nasjonalstater
 • Ta ansvar for beskyttelse av bedrifter eller organisasjoner i tråd med juridiske føringer

Emnets temaer

 • Informasjonskrigføringens terminologi og innhold
 • Cyber space som operasjonsmiljø
 • Våpen som brukes i informasjonskrigføring
 • Introduksjon til psykologien bak manipulering
 • Kunnskapsledelse (knowledge management)
 • Verdivurdering
 • Kunnskapsbaserte cyber-operasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Rapporter

Læremidler

Bøker:

 •  Global Information Warfare: How Businesses, Governments, and Others Achieve Objectives and Attain Competitive Advantages, Andy Jones / Gerald L. Kovacich / Perry G. Luzwick, Auerbach Pub, utgave 1 (ISBN: 0849311144)
 •  Påvirkning. Teori og praksis., Robert B. Cialdini, utgave 2003 (ISBN: 82-7935-107-8)

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.