Manuskriptredigering og typografi
2011-2012 - IMT3950002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om manuskriptredigering (med vektlegging på bibliografiske referansesystemer) og typografisk design av vitenskapelige publikasjoner.

Emnets temaer

- Manuskriptredigering
- Bibliografiske referansesystem
- Typografisk design av vitenskapelige
publikasjoner

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert gruppeprosjekt og individuelt prosjekt med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Blomberg, Wenche (2007). Litteraturguiden: Vade mecum.  Oslo: Transit
- Butcher, Judith m.fl. (2006). Butcher's copy-editing: The Cambridge handbook for editors, copy-editors and proofreaders.  Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press
- Vinje, Finn Erik (1998). Skriveregler  (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug

Supplerende opplysninger

Bortsett fra en introduksjon har emnet normalt ingen forelesninger. Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Som en del av det praktiske prosjektet skal en prosjektrapport utarbeides.