Veifinningssystemer
2011-2012 - IMT3950008 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kritisk kunne vurdere eksisterende veifinningssystemer, kunne bidra til forbedring av eksisterende veifinningssystemer, og på kompetent og konstruktivt vis bidra ved utvikling av nye veifinningssystemer. Med veifinnningssystemer menes skiltsystemer og andre hjelpemidler for navigasjon i bygninger og uterom. For eksempel sykehus, høgskoler, flyplasser, veier og byrom.

Emnets temaer

Hva er veifinning?
Faktorer som har innvirkning på folks veifinningsevne
Konsekvenser for inadekvate veifinningssystemer
Multinivå-veifinningsstrategier og utvikling av et effektivt veifinningssystem
Skilt: lesbarhet, leselighet og posisjonering
Retningsindikerende skilt, lokasjonsindikerende skilt, oversiktsskilt
Sikkerhets- og advarselsskilt
Metoder for testing av brukskvalitet

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekt med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensur ved emnelærer og/eller emneansvarlig

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:
- Miller, Colette and David Lewis (1999). Wayfinding: effective wayfinding and signing systems . London: Stationery Office (Høgskolebiblioteket har et sett med utlånseksemplarer)

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Støttelitteratur:
- Calori, Chris (2007). Signage and wayfinding design: A complete guide to creating environmental graphic design systems. Hoboken, New Jersey: John Wiley.

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et gruppeprosjekt som inkluderer et veifinningssystem, en kortfattet designmanual og en kortfattet prosjektrapport. Prosjektrapporten skal inneholde referanser til emnets læremidler.

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.