Brukersentrert design
2011-2012 - IMT4691 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Om strategier og teknikker som kan anvendes for å sikre fokus på bruker-behov og karakteristika gjennom en systemutviklingsprosess. 
 • Om brukskvalitetsbegrepet, og diskusjoner om forskjellige definisjoner av begrepet.
 • Om mennesker som informasjonsbehandlere, våre styrker og svakheter.

Ferdigheter

 • Kan initiere og lede prosjekter hvor brukersentrert metodikk anvendes.
 • Kan lede og gjennomføre evalueringer av brukskvalitet

Generell kompetanse

 • Kjenner argumenter og metoder for å sikre produkters og tjenesters tilgjengelighet, (universell design)
 • Har generell kompetanse omkring livssyklusen i system og produktutviklings-prosesser, og behovet for brukersentrerte tilnærminger.

Emnets temaer

 • Menneskesentrert teknologi
 •  Brukervennlighetsprinsipper
 •  Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
 •  Informasjonsstruktur og navigasjon
 •  Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
 •  Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
 •  Scenarieteknikk
 •  Formativ-iterativ brukertesting
 •  Heuristisk evaluering og ekspertevaluering
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet har hovedvekt på praktisk prosjektarbeid, hvor studentene vil prototype et grensesnitt for et interaktivt system. Den nettbaserte støtten i emnet vil være i form av striming av "on campus" seminarer/forelesninger og nettbasert veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Prosjektarbeid i gruppe (teller 60 %)
 •  Vurdering av essay (teller 40 %)
 •  Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på 2 seminarer (essay/fremføring av fagstoff)

Læremidler

Benyon, David (2010): Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and Interaction Design, 2/e, Addison-Wesley, ISBN-10: 0321435338 | ISBN-13: 9780321435330

Supplerende opplysninger

Forhåndsregistrering via Fronter vil være nødvendig for å sikre at emnet kjøres. Emnet vil kanskje ikke bli kjørt dersom færre enn fem studenter har forhåndsregistrert seg innen 20. august.