Masteroppgave i brukersentrert mediedesign
2011-2012 - IMT4902 - 30sp

Forutsetter bestått

Alle emner i studieprogrammet (90 studiepoeng) skal være bestått innen oppstart av emnet.

Forventet læringsutbytte

Oppgaven vil demonstrere studentens evne til å klart og uavhengig definere en problemstilling relevant formasterprogrammet, arrangere nødvendige studier eller eksperiment, for deretter organisere og analysere dataene, dra etterprøvbare konklusjoner og gjøre anbefalinger og presentere resultatene i skriftlig og muntlig form.

Emnets temaer

Studenten skal velge tema for masteroppgaven med relevans til studieprogrammet. Tema og problemstilling må representere en utfordring innen  det aktuelle fagområdet. Tema må godkjennes av veileder.   

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Prosjekt og muntlig eksamen.
Begge deler må bestås.

Avsluttende karakter settes etter helhetlig vurdering av skriftlig rapport og muntlig presentasjon og forsvar av oppgaven.  

Avsluttende vurdering av det selvstendige og individuelle  arbeidet med masteroppgaven gjøres på følgende grunnlag:

  • Det settes en foreløpig karakter på den skriftlige mastergradsoppgaven.
  • Kandidaten gir en muntlig presentasjon (forelesning) av oppgaven på 30 minutter.
  • Det avholdes en muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i mastergradsoppgaven og fordypningsemnet (IMT4…).
  • Det settes en endelig samlet karakter på det selvstendige arbeidet basert på en helhetsvurdering

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor (en eller to) og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Om studenten ikke består ved innlevering kan han/hun levere en ny eller en forbedret oppgave èn gang. Hvis studenten velger å levere en forbedret versjon av oppgaven må dette skje det påfølgende semesteret.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal delta aktivt  i møter med  veileder. Studenten skal være i stand til å jevnlig presentere status i prosjektet til veileder og vise at prosjektet kan fullføres i tråd med den foreliggende prosjektplanen eller, eventuelt, tilpasse planen for å sikre et vellykket resultat. Det kreves av studenten at han/hun skal gjennomgå og vurdere en medstudents arbeid og presentere denne gjennomgåelsen i medstudentens presentasjon. Studentene er også forventet å delta i minst fire av de muntlige presentasjonene til medstudentene.

Supplerende opplysninger

Et mastergradsprosjekt skal dokumenteres i en mastergradsoppgave (30 studiepoeng). Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, selvstendig refleksjon, kritisk analyse og modning. Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi faglig fordypning, økt innsikt i vitenskapelige forskningsmetoder og øvelse i å anvende teori og metoder i et konkret forskningsarbeid. Mastergradsoppgaven skal normalt være på 60–80 sider. Mastergradsarbeidet utføres individuelt eller etter søknad av to studenter i samarbeid.

Masteroppgave kan gjennomføres selv om 10 studiepoeng av de foregående 90 ikke er bestått (vurderes etter søknad). TØL4001 Vitenskapelige metoder, IMT5361 Fordypningsemne og IMT5351 Mastergradsseminaret må være bestått.