Brukskvalitetsmetodikk
2011-2012 - IMT5341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer

IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper /Ferdigheter

 • Studenten skal ha praktisk og teoretisk kunnskap om metoder som benyttes for å gi produkter høy brukskvalitet.
 • Studenten er i stand til å drøfte akademiske problemstillinger og betraktninger omkring temaet brukskvalitet.

Ferdigheter og generell kompetanse

 • Studenten kan initiere, lede og utføre brukskvalitetsarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Brukersentrert design: ideologi og begreper
 • Brukermedvirkning
 • Brukskvalitetsarbeidets livssyklus
 • Formativ-iterativ brukertesting
 • Standarder og retningslinjer for brukskvalitetsarbeid
 • Scenariometodikk
 • Brukerrepresentasjoner: utvikling av personas
 • Oppgave- og aktivitetsanalyse
 • Heuristisk evaluering
 • Brukskvalitetstesting i laboratorium

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Evaluering av sluttrapport fra prosjektarbeid (teller 40%) og skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%). Begge deler må bestås. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinær eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse ved gjennomføring av to praktiske gruppeoppgaver (hvorav minst en gjennomføres i skolens laboratorium for universell utforming).

Muntlig framføring.

Læremidler

 • Duchowski, Andrew T. ( 2007). Eye tracking methodology: Theory and practice . London: Springer
 • Lazar, Jonathan, ed. (2007). Universal usability: Designing computer interfaces for diverse user populations . Chichester: John Wiley
 • Lazar, Jonathan et al. (2010). Research methods in human-computer interaction . Chichester: John Wiley

Med forbehold; oppdatert litteraturliste for vårsemester pr nov 2011

Supplerende opplysninger

Noe overlapping med IMT4421 Vitenskapelig metoder og IMT4601 Research Project Planning. Deler av undervisning kan samordnes med disse emnene.