Matematikk for spillprogrammering
2011-2012 - REA2061 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

 Etter fullført emne skal studentene

 •  forstå og bruke matematikk bak 3D-geometri
 •  forstå og bruke transformasjoner i OpenGL/Direct3D
 •  kunne analysere og manipulere datastrukturer relatert til 3D-grafikk

Emnets temaer

 • Transformasjoner i OpenGL/Direct3D
 • Komplekse tall og kvaternioner
 • Kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • Parametrisering av kurver anvendt på raytracing og splinefunksjoner
 • Newtons metode for å finne nullpunkter
 • Differensiallikninger og enkle numeriske løsninger
 • Rekursjonsrelasjoner og randomgeneratorer
 • Støyfunksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 Utdelte kopier og notater