Makroøkonomi
2011-2012 - SMF3021F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
  • SMF2181 Mikroøkonomi

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne gjøre rede for makroøkonomiske begreper, indikatorer og sentrale mål og virkemidler i norsk økonomisk politikk, og herunder forstå sammenhengen mellom mål og virkemidler. De skal kunne forklare det fundamentale skillet mellom realøkonomi på den ene siden og penger og finansielle forhold på den andre.  Videre skal studenten  ha en god oversikt over økonomiske sammenhenger og etablerte makroøkonomiske teorier. De skal kunne gjennomføre  drøftinger ved hjelp av både matematiske og grafiske modellresonnementer. Studenten skal også ha utviklet en kritisk sans som gjør vedkommende i stand til å skille mellom riktige og gale utsagn om makroøkonomi og økonomisk politikk.

Ferdigheter

Studentene skal kunne finne frem relevante makroøkonomiske data og indikatorer og for eksempel benytte dem til å vurdere om et land er i en høy- eller lavkonjunktur. De skal være i stand til å avgjøre hvilken makroøkonomisk teori som er mest relevant for å drøfte en bestemt problemstilling i en konkret situasjon og gjennomføre resonnementer ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjon av sentrale makroøkonomiske modeller.

Generell kompetanse

Studentene skal være etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk, herunder målkonflikten mellom effektivitet og inntektsutjevning. De skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers økonomiske interesser. Studentene skal oppøve en kritisk sans til mulige avvik mellom erklærte politiske mål og ambisjoner og de sannsynlige, faktiske virkninger av økonomisk politikk.

Emnets temaer

  • Nasjonalregnskap og makroøkonomiske data
  • Grunnlaget for økonomisk vekst og nasjoners velstand
  • Strukturell arbeidsledighet og lønns- og prisdannelse
  • Konjunkturer, samlet etterspørsel og kortsiktige virkninger av finanspolitikk
  • Inflasjon, pengepolitikk og valuta
  • Aktuelle økonomiske problemstillinger

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger.

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Individuell.

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Det vil bli gitt informasjon om dette fra eksamenskontoret tidlig i semesteret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Godkjent kalkulator
  • 1 A-4 side med egne notater

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

Obligatorisk
Anders Dedekam jr. Makroøkonomi siste utgave (utvalgte deler), Fagbokforlaget.

Anbefalt
Ringstad,Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.
St. melding nr. 1 (siste utgave). Nasjonalbudsjettet (siste utgave). Oslo:Finans-og tolldepartementet. (kommer i oktober hvert år)