Årsstudium i landmåling -

Innledning

Landmåleren er sentral i mange bygg- og anleggsprosjekter, i eiendomssammenheng og ulike typer kartlegging. Studiet er unikt i sitt slag på høgskolenivå i Norge og fyller et stort behov for utdanning på et praktisk nivå.

Hovedidéen er å kombinere ulike geomatikkemner som landmåling, satellittmåling, GIS, 3D/ terrengmodeller og eiendomsjuss, slik at kandidaten ved endt studium har et godt utgangspunkt for å møte arbeidslivets ansvarsfulle oppgaver knyttet til ulike typer landmåling og stedfesting. Studiet egner seg som en grunnutdanning og en påbygging på en avsluttet utdanning.

Gå direkte til emnetabell
 
 

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et årsstudium med normert studietid på 1 år – 60 studiepoeng – og tilbys som en heltidsutdanning.

Studiet fører ikke alene fram til noen grad, men det er mulig å fortsette med videre studier i GIS eller med overgang til bachelorstudiet i geomatikk og således få graden ”Bachelor i Geomatikk”.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal ha solid kunnskap innen innsamling, systematisering/lagring og analyse av geodata (stedfestet informasjon)
 • Kandidaten kjenner landmålingsbransjens historie, arbeidsmetoder og samarbeid mot andre bransjer.
 • Kandidaten har gode kunnskaper om gjeldene lover og standarder innen fagfeltet.
 • Kandidaten har kjennskap til markedsledende programvare og utstyr innen landmåling.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i innsamling av geodata fra landmålingsutstyr
 • Kandidaten har gode ferdigheter i bruk av markedsledende programvare og utstyr innen landmåling.

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske forhold til egne arbeidsoppgaver.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske studiesteder i løpet av studiet.

Målgruppe

 •  Kandidater fra videregående skole
 •  Høgskoleingeniører fra alle studieretninger og høgskoler
 •  Ingeniører fra eldre toårige utdanninger
 •  Kandidater fra Teknisk fagskole med tilstrekkelig realkompetanse
 •  Kandidater med tilsvarende kvalifikasjoner og praksis

Opptakskrav og rangering

For å få opptak må et av følgende krav oppfylles:

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygd opp for å fylle arbeidslivets behov for landmålere på et praktisk utøvende nivå.

 Pedagogiske metoder  

Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom moderne, studentaktive undervisningsmetoder. Introduksjonsforelesninger, veiledning i grupper og individuelt, gruppearbeid, prosjektarbeid, mappeoppgaver er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering.

I studiet vil det bli lagt vekt på å utvikle studenter med god evne til selvstendig arbeid. Fagmiljøet jobber kontinuerlig med å ta i bruk elektroniske pedagogiske hjelpemidler, med den konsekvens at det blir gradvis færre forelesningstimer. Dersom det lar seg gjøre er studentaktiviteten rettet mot bidrag til ansattes pågående forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter). De fleste emnene i studiet tilbys samtidig for flere kull (bl.a. GIS og Bachelor geomatikk), slik at studentene også oppnår læring på tvers av studentkull.

 Oppbygning, innhold  

Tabellen under viser innhold, omfang og målsetning i de enkelte emner som inngår i studieprogrammet:

 Kvalitetssikring  

Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende pilarer:

 •  Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 •  Kvalitetssikringssystemer og involvering
 •  Forskningsbasert undervisning
 •  Sensurordning

 Jobbmuligheter

 Jobbmulighetene er svært gode både i offentlig og privat virksomhet: kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer, andre statsetater, E-verk og eget firma. Kandidater fra landmålingsstudiet er ettertraktet. Det er mange ulike jobbtyper med mye selvstendig arbeid med kombinasjon av ute- og innearbeid. Hvis du ønsker det, er det mulighet for mye reising og bruk av avansert utstyr og IKT. Et spennende arbeidsfelt med rask teknisk utvikling venter deg.

 Videre studier  

Kandidater som fullfører Årsstudium i landmåling kan fortsette med videre studier i GIS eller med tilpasning gå over til Bachelorstudiet i geomatikk.

Tekniske forutsetninger

IKT brukes intensivt for deler av studiet, og dette krever at kandidatene enten har gode generellle ferdigheter i bruk av IKT. I tillegg er det en fordel for studentene å ha egen bærbar PC med mulighet for oppkobling i skolens trådløse datanett, men dette er ikke noe krav.

Studiet bruker i stor grad markedsledende programvare.

Emnetabeller

Obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO1181 Grunnleggende landmåling O 20  
GEO1121 GIS Intro O 10  
GEO2331 Juss og matrikkellære O   10
GEO2281 Praktisk landmåling O   10
Valgemne, 10 st.p. O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GEO2121 Terrengmodeller V   10
GEO1251 Geografisk datafangst V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne