Sykdomslære somatikk
2012-2013 - SPL2031D - 10sp

Forutsetter bestått

 PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
  •  eller VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
  •  eller VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om generelle patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- har kunnskap om de vanligste medisinske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
- har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
- har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Ferdigheter - studenten

- observerer, vurderer og iverksetter relevante tiltak ved akutte og kroniske sykdommer og lidelser
- observerer effekt og eventuelle bivirkninger ved medikamentell behandling
- utøver forsvarlig legemiddelhåndtering etter gjeldende retningslinjer og lover.

Generell kompetanse - studenten

- reflekterer over relevante pasientsituasjoner i forkant og etterkant av utøvelse av sykepleie

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske og kirurgiske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Intern sensor vurderer besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.