Sykdomslære psykiatri
2012-2013 - SPL2041D - 5sp

Forutsetter bestått

 PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  enten VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
  •  eller VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
  •  eller VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten

- har kunnskap om generelle patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- har kunnskap om de vanligste psykiatriske sykdommers symptomer, diagnostikk og behandling
- har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters virkninger og bivirkninger
- har kunnskap om ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Ferdigheter - studenten

- observerer, vurderer og iverksetter relevante tiltak ved akutte og kroniske sykdommer og lidelser
- observerer effekt og eventuelle bivirkninger ved medikamentell behandling
- utøver forsvarlig legemiddelhåndtering etter gjeldende retningslinjer og lover.

Generell kompetanse - studenten

- reflekterer over relevante pasientsituasjoner i forkant og etterkant av utøvelse av sykepleie

Emnets temaer

 Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, ernæring knyttet til pasienter innenfor psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Intern sensor vurderer besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Begrepsavklaring

Læremidler

 Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.