Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie
2012-2013 - SPL4171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

 • viser oversikt over ulike vitenskaplige paradigmer
 • har kunnskap om begreper relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
 • kan gjennomføre systematiske litteratursøk
 • har kunnskap om og forstår hvordan vurdering av vitenskapelige artikler -kvantitative og kvalitative studier gjennomføres
 • knytter kunnskapsbasert klinisk sykepleie til ulike vitenskapelige paradigmer
 • har kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i sykepleie

Emnets temaer

 • Vitenskap, fag, disiplin og profesjon
 • Sykepleiens kunnskapsutvikling innenfor ulike paradigmer
 • Begrepsavklaringer relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
 • Utvikling av forskningsspørsmål
 • Systematiske litteratursøk i ulike databaser
 • Vurdering og granskning av vitenskapelige artikler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven
 • Studieoppgaver

Læremidler

 • Cody, W.K. (2006) Philosophical and Theoretical Perspectives for Advanced Nursing Practice. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers
 • Nordtvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L.M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund
 • Nortvedt, P., Grimen, H. (2004) Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk