Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd.
2012-2013 - VPK3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2031D Sykdomslære somatikk
  • SPL2041D Sykdomslære psykiatri
  • VPM2012 eller VPP2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kopler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til handlinger.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglig og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrfaglig kommunikasjon.
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.

Emnets temaer

Gjennomføring av sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Hospitering på opr.avd.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

;Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav-
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner i praksis
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen.

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis( studenten kan ha 10% fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.