Veiledet praksis i sykehjem
2012-2013 - VPS1002D - 15sp

Forutsetter bestått

Underskrevet taushetsløfte

PRU 1002

Anbefalt forkunnskap

SPL1004
SPL1012
SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- Har kunnskap om normal aldring
- Har kunnskap om grunnleggende behov

Ferdighet - studenten
- Utfører forsvarlig stell og pleie ut i fra pasientens grunnleggende behov
- Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
- Foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten.
- Tar ansvar for egen læring
- Viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- Utfører sykepleie underveiledning i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter i sykehjem

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at praksisperioden kan vurderes til bestått:
- Veiledningsgrunnlag
- Datasamling
- Administrativ pleieplan
- Dags/ukes refleksjoner

Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er 300 timers obligatorisk tilstedeværelse i praksis. Studenten kan ha 10% fravær.

Læremidler

 Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2012