Medierett
2012-2013 - IMT1161 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk. I tillegg skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om enkelte andre immaterielle rettigheter, særlig om bruk og beskyttelse av design.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse for å kunne løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen og designloven

Generell kompetanse: Studentene skal oppøves til en kritisk og reflekterende holdning, slik at de kan gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger

Emnets temaer

Dette er en innføring i de mest sentrale rettsreglene innenfor opphavsrett og andre rettigheter. Det omfatter både analog og digital bruk av verk. Andre rettigheter vil blant annet være regler som gjelder utøvende kunstnere, katalogreglene m.m. I tillegg omfattes personvernreglene i åndsverkloven. Også reglene knyttet til design omfattes.

- Hvordan finne fram i lovverk og andre kilder
 - Juridisk metode og rettskildelære
 - Opphavsrett og åndsverk
 - Patentrett
 - Mønsterrett (design)
 - Varemerkerett
 - Firmarett
 - Foretaksregistrering
 - Domenenavn
 - Alminnelige bestemmelser om design
 - Søknad om registrering
 - Offentlighet og opplysningsplikt
 - Designregistreringens gyldighetstid
 - Innlevering og behandlig av krav
 - Klage
 - Erstatning og straff
 - Rettergangsbestemmelser
 - Internasjonal designregistrering
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  •  Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
  •  Case skrevet under veiledning (teller 40%).

Hver av delene må bestås separat.

Casen kan studenten levere inn og få veiledning på før endelig versjon leveres, men dette er frivillig. Det blir også veiledet i plenum.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensurering av samtlige hjemmeeksamener.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen. Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering.

Læremidler

Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget

Supplerende opplysninger

Fronter vil være informasjonskanal. Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

  • Complex (oppstilt som monografier), International Journal of Law and Information Technology, NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

  • 306.4, 341.758, 343.099, 346.048

Aktuell støttelitteratur:

  • Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik (2006). Designrett: En innføring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag