Ergonomi i digitale medier
2012-2013 - IMT2072 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for ulike prinsipper og metoder for å skape god brukskvalitet i interaktive systemer.
 • Studenten skal ha kunnskaper om ulike metoder for å evaluere brukskvaliteten av løsninger.
 • Studenten skal ha kunnskaper om kognitive begrensninger og menneskelige faktorer i en brukskvalitetskontekst.
 • Studenten skal kunne anvende og sette pris på universell utforming som en del av utviklingsprosjekter.

Ferdighetsmål:

 • Studenten skal kunne benytte kunnskap om scenarie- og personasbaserte metoder i prosjekt- og utviklingssammenheng.
 • Studenten kan vurdere brukskvalitet med grunnlag i brukskvalitetsheuristikker.
 • Studenten kan delta i gjennomføringen av forskjellige former for brukskvalitetsevaluering som innebærer å innhente tilbakemeldinger fra sluttbrukere.

Emnets temaer

 •  Menneskesentrert teknologi
 •  Brukervennlighetsprinsipper
 •  Menneskers hukommelse og informasjonsprosessering
 •  Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
 •  Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt
 •  Informasjonsstruktur og navigasjon
 •  Standarder og retningslinjer for brukervennlighetsarbeid
 •  Brukervennlighetsarbeidets livssyklus
 •  Brukermedvirkning
 •  Scenarieteknikk
 •  Rapid prototyping
 •  Formativ-iterativ brukertesting
 •  Heuristisk evaluering og ekspertevaluering
 • Universell utforming

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Prosjektrapport (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås separat.

 Prosjektrapport leveres digitalt.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle skriftlige eksamener.

Intern sensor sensurerer prosjektarbeid.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ett essay må leveres og godkjennes av emnelærer.

Læremidler

 • Sandnes, Frode Eika (2011). Universell utforming av IKT-systemer. Oslo: Universitetsforlaget
 • Norman, Donald A. ([1988] 2002). The design of everyday things. New York: Basic Book
 • Mathis, Lukas (2011). Designed for use: Create usable interfaces for applications and the web. The Pragmatic Bookshalf

Supplerende opplysninger

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Behaviour & Information Technology, IEEE Transactions on Professional Communication, Information Design Journal, Interacting with Computers, Interactions, International Journal of Human-Computer Interaction, International Journal of Human-Computer Studies, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, New Review of Hypermedia and Multimedia, Technical Communication, Visible Language, Wired

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 004.019, 006.7, 006.7019, 620.8, 745.–

Aktuell støttelitteratur:

 • Benyon, David (2010): Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. Second edition. Harlow: Addison-Wesley
 • Cooper, Alan m.fl. (2007). About face 3: The essentials of interaction design. Indianapolis: Wiley
 • Krug, Steve (2006). Don’t make me think. Berkeley: New Riders
 • Lidwell, William, et al. (2010). Universal principles of design. Beverly: Rockport
 • Moggridge, Bill (2007). Designing interactions. Cambridge, Mass. og London: MIT Press
 • Saffer, Dan (2010). Designing for interaction: Creating innovative applications and devices. Second edition. Berkeley: New Riders
 • Sundström, Tommy (2005). Användbarhetsboken. Lund: Studentlitteratur