Grunnleggende intelligent modellering
2012-2013 - BIM1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Gjengi de viktigste trekk i BIM-historien, inklusive utviklingen fram til i dag
 • Forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper
 • Forklare BIM-tankesett knyttet til BIM-problemstillinger i samfunnet, BIM-prosesser og aktuelle verktøy og metoder innen fagfeltet
 • Gjengi og drøfte databaseprinsipper og aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen
 • Anvende grunnleggende kunnskap til å vurdere ulike typer BIM-oppgaver innen bygg- og anleggs-bransjen
 • Forstå og fortolke praktisk BIM-kunnskap som er relevante for byggherrer, arkitekter, konsulenter og entreprenører
 • Beskrive de mest benyttede dataformater innen BIM

Ferdigheter:

 • Utarbeide gode rapporter med tilhørende kildehenvisninger knyttet til prosjektarbeid
 • Anvende BIM-terminologi til å modellere og presentere fagstoff.
 • Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer og oppgaver både enkeltvis og gjennom samarbeid.

Generell kompetanse:

 • Vise generell kompetanse om ulike dataformater og datautveksling mellom disse
 • Forstå viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter
 • Vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon

Emnets temaer

 • Introduksjon til intelligent modellering, BIM og samhandling
 • Modelleringsprinsipper inkludert objektorientering i motsetning til lagbaserte modeller
 • Egenskaper, definisjoner
 • Intelligens i modellering – hvordan berike modellen?
 • Database konsepter, generelle database uttrykk
 • Praktisk modelletablering eller publisering av modell
 • Dataflyt og samhandling - betydning, metoder og konsekvenser

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

2 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang høsten 2013

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-54137-1
 • Statsbygg (2011): BIM-manual, www.statsbygg.no/bim, versjon 1.2
 • Senate Properties’ BIM requirements: www.senaatti.fi

Diverse utdelte notater og tilgjengelige websider gjennom Fronter

Erstatter

GEO1221