Byggeprosjektet
2012-2013 - BYG2212 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1261Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet omfatter de privatrettslige forhold som gjelder mellom partene i gjennomføring av byggesaker. Grunnlaget for å forstå dette er god kunnskap om roller, aktører og deres ansvar i gjennomføring av byggesaker. Viktige elementer er HMS, anbud, byggesøknader, dokumentasjon og økonomi. Det legges vekt på å forstå og tolke tvister avgjort i rettsapparatet.

Kunnskap:

 • Kan forklare ulike sider av byggherrerollen, øvrige ansvarsroller og aktører, og hvordan disse innvirker på gjennomføring av byggesaker
 • Er i stand til å redegjøre for sentrale lover, forskrifter og et utvalg av juridiske standarder som danner grunnlag for kontraktsarbeid, søknader og dokumentasjon i byggesaker

Ferdigheter:

 • Kan anvende lovverket til å analysere tvister samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker, for på den måten å videreutvikle egen kompetanse
 • Kan anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap gjennom aktuelle medier.

Generell kompetanse:

 • Er i stand til å presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte 

Emnets temaer

 • Aktører, roller og ansvar
 • Offentlige godkjenningsprosesser
 • Privatrettslige forhold
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov.

Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdiginnspilt tilgjengelig fra internett.

I tillegg til veiledning på campus tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gjennom emnet gjennomføres 6-8 faglige arbeider som alle inngår i ei arbeidsmappe. Ved semesterets slutt skal studentene lage en fagtekst som binder sammen de ulike faglige arbeidene. Fagteksten utarbeides individuelt, og denne teksten er grunnlaget for endelig vurdering. Ved eventuell kontinuasjon leveres kun ny fagtekst, men studenten kan fritt videreutvikle arbeidene i arbeidsmappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Ekstern sensor hvert 4. år, første gang 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

Generelt skal minst 80 % av de faglige arbeidene i arbeidsmappa være godkjent, men det vil stilles krav til at spesifikke enkeltarbeider skal være blant de 80%.

Læremidler

 • Johansen, F. (2011). Byggeprosjektet fra A til Å.  Høgskolen i Gjøvik.
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (2009). Byggherreforskriften .
 • Arge, K., T. Berg, S. Billett & K. Landstad. (2003). Byggherrens prosjektstyringsnøkkel . Byggforsk.
 • Byggforsk. (2002). Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler . Online database.
 • Jan Karlsen. (2010) Byggesaksboka.  Byggdata kompetanse
 • Rapporter og artikler i Fronter

Erstatter

Byggeprosessen - kun navneendring