Byggstatikk
2012-2013 - BYG2221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1063 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

- Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prinsipper som likevekt og elastisitet.  Kandidaten kjenner betydningen til grunnleggende begreper.

- Kandidaten kan forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses.

Ferdigheter:

- Kandidaten evner å løse enkle oppgaver angående beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger, og behersker beregningsmetoder for dette

- Kandidaten kan løse oppgavene generelt, vha. bokstavregning.

I tillegg skal studenten ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

1)  Sammensatte spenninger (trykk/strekk og bøying)

2)  Skjærsenter

3)  Virtuelt arbeid

4)  Plastisitet (enkle flyteledd)

5)  Bjelkens diff.likning

6)  Torsjon

7)  Tøyningsanalyse

8)  von Mises- og Tresca-kriteriene (informativt nivå)

9)  Enhetslastmetoden

10)  Enkel matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. I tillegg finnes nettforelesninger i Fronter, som dekker noen av temaene.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. Og det kan eventuelt legges tilrette for veiledning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Alle trykte og skrevne hjelpemidler
  • Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 øvinger, hvorav 75% må være godkjent.

Studenten skal ha deltatt i 24-timers idékonkurranse (Idélab-24), både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag. I spesielle tilfeller kan det legges til rette for et alternativt opplegg.

Læremidler

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Eventuelt noe utlevert materiale.

Erstatter

BYG2042 Statikk