Bærekraftig bygging
2012-2013 - BYG2241 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • TØL1001 Ingeniørrollen
  • BYG1261 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

I emnet får du innføring i hva bærekraftig bygging innebærer. Dette gjøres ved å se på bærekraften i de materialer og komponenter som benyttes i bygningen og hvordan disse komponenter produseres og monteres. Du må ha en grunnleggede kunskap i hvordan man velger bærekraftige materialer, hvordan man vurderer bygningers bærekraft og hvordan produksjonen kan effektiviseres. Sammen med byggteknikk gir emnet den grunnleggende kompetanse i bærekraftig bygging som kreves for å studere videre på Master in Sustainable Manufacturing, fordypning Bygg.

Kunnskap:

  • Kjenner til de viktigste verktøyene og metodene som anvendes for å vurdere bærekraften i bygging.
  • Vite hvilke lover, regler og andre bestemmelser som regulerer bærekraftig bygging.
  • Forstår, og kan redegjøre for, de kriterier som anvendes for å vurdere materialer, byggkomponenterer, bygg, ressurser og produksjon av bærekraftige bygg.

Emnets temaer

Emnet behandler metoder og verktøy for:

  • Lover, regler og bestemmelser for bærekraftig bygging.
  • Metoder, verktøy og kriterier for bærekraftig materialvalg og holdbare byggkomponenter.
  • Metoder, verktøy og kriterier for vurdering av bærekraftige bygninger.
  • Metoder, verktøy og kriterier for bærekraftig ressursutnyttelse og bærekraftig byggproduksjon.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger innenfor de respektive tema, gruppearbeid innenfor de respektive tema samt felles seminar der gruppearbeidene diskuteres (grunnlag for eksamen).

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Fire oppgaver og deltakelse på seminar. Deltakelse på seminar kan erstattes med en større skriftlig rapport om slik deltakelse er svært vanskelig.

Læremidler

Forskningsartikler innenfor holdbare bygg/bærekraftig bygging fra tidskrifter, konferanser og andre kilder, samt utdrag fra andre kilder ved behov. Artiklene velges ut av emneansvarlig.

Supplerende opplysninger

Emnet går ikke studieåret 2012/2013.