Instrumenteringsteknikk
2012-2013 - ELE3231 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Kunnskap:

• Kjenne til standardisering i instrumenteringsverdenen
• Kjenne til grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som: nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
• Kjenne til usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse og statistisk prosesskontroll
• Kjenne til deteksjon av: Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
• Kjenne til metoder for signaloverføring og standarder
• Kjenne til teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Ferdigheter:
• Kunne beregne reguleringssløyfer med foroverkobling og tilbakekobling
• Kunne utføre simulering i MatLab og LabView
• Kunne utføre bergeninger med tilstandsrom modeller
• Kunne sette opp modeller for multivariabel regulering
• Kunne programmere signal og overvåkingssystemer

Generell kompetanse:

Anvendelse av dataverktøy

Emnets temaer

• Standardisering
• Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
• Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
• Deteksjon av: Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
• Metoder for signaloverføring og standarder
• Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer
• Bruk av LabVIEW

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

• Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 75%)
• Øvinger/laboratoriearbeid (teller 25%)
• Begge deler må være bestått. Øvinger/lab.arbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Innleveringer må være godkjent for å ta eksamen

Læremidler

Kompendium i Instrumenteringsteknikk
Støttelitteratur:
LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop,  National Instruments  , ISBN-10: 0132141299
og Odd Arild Olsen: Instrumenteringsteknikk