Elektriske energisystem og fjernvarme
2012-2013 - ENE1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.

Studenten skal kjenne oppbygningen av fjernvarmenett.

Kunnskap:

 • Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.
 • Kjenne til hvordan et fjernvarmenett er bygd opp
 • Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse

Ferdigheter:

 • Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
 • Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
 • Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme.

Generell kompetanse:

 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

 • Effekt og energi
 • Belastningstyper
 • Års og døgnvariasjoner
 • Brukstid for last
 • Brukstid for tap
 • Velander koeffisienter
 • Elnett og fjernvarmenettet sin oppbygning og infrastruktur
 • Vannbåren varme:
  • Vannbåren varme og energifleksibilitet
  • Energitransport med vann
  • Distribusjonssystemer for fjernvarme
  • Mengderegulerte varmesystemer
  • Rørnett for fjernvarmedistribusjon
  • Abonnement systemer for fjernvarme
  • Konsekvenser ved valg av tur- og returtemperaturer
  • Pumper og pumpesystemer
  • Sikkerhetssystemer ved vannbåren varme

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning og case (case tar utgangspunkt i Bacheloroppgave levert våren 2012 om Martodden på Hamar, et case med både fjernvarme og strømutbygging)

Studiebesøk til et fjernvarmeanlegg og en transformatorstasjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
 • En prosjektoppgave (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.  Ved ikke godkjent prosjekt må et annet prosjekt gjennomføres ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske studiebesøk, anslagsvis 2 stk.

Studenten skal ha deltatt i 24-timers idékonkurranse (Idélab-24), både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag. For enkelte studier vil det bli utviklet alternative opplegg. Nærmere beskjed gis av studieprogramansvarlige.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart