Andre fornybare energiformer
2012-2013 - ENE2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om teknologiene:

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Termisk
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha generell kompetanse innen andre energiformer som kull, olje, gass og atomkraft

Emnets temaer

 • Hydrogen /Brenselceller
 • Sol
 • Bølgekraft/Tidevannskraft
 • Termisk
 • Saltvannsosmos
 • Geotermisk

Orientering om andre energiformer:

 • Kull
 • Olje
 • Gass
 • Atomkraft

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Læremidler

Oppgis ved semesterstart