Geografisk datafangst I
2012-2013 - GEO1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
 • gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
 • kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
 • beskrive kvalitet og bruksområder for geografiske data.
 • kjenne til ulikt fotogrammetrisk utstyr
 • kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata fra fly og bil

Ferdigheter:

 • gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll.
 • lage en enkel flyplan for flyfotografering
 • lage en rasteradministrator for digitale bilder / ortofoto

Generell kompetanse:

Emnets temaer

 •  Modellering av geografisk informasjon
 •  Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 •  Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 •  Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri, fotogrammetrisk feltarbeid, flyfotografering, flyplanlegging, aerotriangulering og blokkutjevning
 •  Fotogrammetrisk geodataregistering/produksjon, utstyr og metoder (autograf, analytt, DFA)
 •  Ortofoto
 •  Flybåren laserskanning
 •  Satellittfjernmåling
 •  Pictometri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2013

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 •  Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7)
 •  Statens Kartverk (2003): Standarden Kart og geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Statens Kartverk: Standard for kontroll av geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 •  Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg
 •  Diverse utdelt materiell/notater