M-læring
2012-2013 - K1166 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Anbefalt forkunnskap

 •  K1162 Videoproduksjon for nettbasert læring og/eller
 •  K1163 Animasjonsteknikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 •  Kunne forklare særtrekk ved ”mobile learning” og grunnprinsipper for læring via slike enheter.
 •  Kunne forklare hvordan en planlegger og organiserer læringsaktiviteter hvor mobile enheter er aktivt i bruk
 •  Utvikle egne læringssekvenser hvor mobile enheter er aktivt i bruk, og publisere disse

Emnets temaer

 •  Særtrekk ved “mobile learning”, og grunnprinsipper for læring via slike enheter
 •  Kombinasjon mobile enheter og læringsplattformer, bl. annet podcasting
 •  Læring via mobile enheter som mobiltelefon (med kamera, GPS, musikk/lydavspiller og internettilgang), tablet-pc/iPad og andre mobile enheter med skjerm. F.eks:
   
  •  Produksjon på pc til ulike mobile enheter
  •  Produksjon direkte på mobiltelefon (for eksempel geotagging av bilder, telefon som mikroskop, lyd-/ filmopptaker, avspiller.)
   

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studenten skal gjennomføre tre produksjoner innenfor forskjellige plattformer som behandles og skal i en avsluttende innleveringsoppgave produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet.
Emnet gjennomføres i sin helhet via nett. Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.
 

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten skal produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet, to til fem minutters varighet. Med innleveringen skal det følge en produksjonsrapport.
 

Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca. 1 side på læringsprosessen i emnet.
 

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.
 

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

 Deltakelse på veiledning via nett innfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
 • Obligatoriske innleveringer
 • Deltakelse i veiledning via webkonferanse
 

Obligatoriske innleveringer:
 Det gis 3 produksjonsoppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
 

Deltakelse i veiledning:
 Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Minimum deltakelse på 2 nettveiledninger
 Alle elementer må være godkjent.
 

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet

Supplerende opplysninger

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Studenten må ha tilgang til minst to ulike mobile enheter; mobiltelefon med mulighet for avspilling av film kan være én av disse.