Arbeidslivsjuss
2012-2013 - K1180 - 3sp

Forventet læringsutbytte

Kunne benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med arbeidslivsjuridiske problemstillinger.

Emnets temaer

Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie, bedriftsdemokrati, rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  •  Lov- og avtaleverk.

Læremidler

  • Storeng, Beck og Due Lund: Arbeidsrett, Cappelen, 8. utgave, 2012, ISBN 978-82-02-37415-0.
  • Lovverk (enkeltlover og/eller lovsamling).