R1-kurs
2012-2013 - REA0001 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt sommerkurs skal studenten ha kunnskaper tilsvarende det som kreves i R1 ved videregående skoler.
Når emnet er bestått anses det ved HiG at særkravet om R1 som finnes ved enkelte studieprogram er oppfylt.
Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

  • Aritmetikk og algebra: Potenser og røtter, likninger og likningssystemer, polynomer.
  • Funksjoner:
    • Polynomfunksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
    • Grenseverdier og assymptoter.
  • Derivasjon og funksjonsdrøfting.
  • Trigonometri.
  • Vektorregning
  • Sannsynlighetsregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig prøve som må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i undervisningen på sommerkurset er obligatorisk.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 82-02-21920-5

Supplerende opplysninger

Emnet ligger under bachelornivå og gir av den grunn ingen uttelling i form av studiepoeng.