Forkurs i matematikk for TRES og Y-vei
2012-2013 - REA0011 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Etter 5 av de 6 ukene med sommerkurs skal studenten ha kunnskaper tilsvarende det som kreves i R1 ved videregående skoler.
Når emnet er bestått anses det ved HiG at særkravet om R1 som finnes ved enkelte studieprogram er oppfylt.
Kunnskaper tilsvarende det som kreves ved R2 i videregående skoler kreves. Dette undervises den siste av de 6 ukene i sommerkurset, og som integrert del av Matematikk 1 i høstsemesteret.
Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

R1-delen (5 uker om sommeren):

 • Aritmetikk og algebra: Potenser og røtter, likninger og likningssystemer, polynomer.
 • Funksjoner:
  • Polynomfunksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
  • Grenseverdier og assymptoter.
 • Derivasjon og funksjonsdrøfting.
 • Trigonometri.
 • Vektorer i planet
 • Sannsynlighetsregning

R2-delen (1 uke om sommeren, og integrert i Matematikk 1 om høsten):

 • Trigonometriske funksjoner
 • Derivasjon og integrasjon
 • Vektorer i rommet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Den avsluttende skriftlige prøven for R1-delen på sommerkurset teller dobbelt på mappekarakteren i Matematikk 1.
R2-delen vurderes integrert med Matematikk 1.

Se også REA1141 Matematikk 1

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Prøven på sommerkurset sensureres av intern sensor (emnelærerne).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver i Matematikk 1. Neste gang: 2014.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

På prøven i sommerkurset Formelsamling
På eksamen i Matematikk 1: Kun utdelt formelsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i undervisningen på sommerkurset er obligatorisk.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 82-02-21920-5

Supplerende opplysninger

Emnet ligger under bachelornivå og gir av den grunn ingen uttelling i form av studiepoeng.